ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
25.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 18.04.2007 წ # 25/02–01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N52/02–01)
ბრძანება №:0
25.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N191/02–03)
ბრძანება №:0
18.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2004 წლის 16 აპრილის #2/167 ბრძანებისა და 2005 წლის 21 დეკემბრის #2/738 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N15/01–03)
ბრძანება №:0
15.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტისა და კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N175/02–03)
ბრძანება №:0
12.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება იურიდიული ფაკულტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტისა და კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N174/02–03)
ბრძანება №:0
09.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 4 აგვისტოს #139 და 2005 წლის 29 აგვისტოს #161 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N61/01–01)
ბრძანება №:0
01.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N14/01–03)
ბრძანება №:183/02–04
01.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილის ის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის მისაღებ გამოცდაზე დადებითი შეფასების მქონე კონკურსანტთა მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N183/02–04)
ბრძანება №:0
29.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ტასისის პროექტის – “ევროპული მეცნიერებების ცენტრის დაარსება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში” (EuropeAid/121005/C/SV/GE) – ფარგლებში ევროპულ მეცნიერებებში სილაბუსების სამაგისტრო პროგრამისათვის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება N49/01–01)
ბრძანება №:0
28.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ვაკანტურ თანამდებობებზე პერსონალი დანიშვნის თაობაზე" 2006 წლის 26 ოქტომბრის N 01–01/257 ბრძანებაში დამატებისა და ცვლილებების შესახებ (ბრძანება N12/01–03)