ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:60/01-01
02.07.2010
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:58/01-01
30.06.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2010 წლის 25 ივნისის №55/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შესახებ
ბრძანება №:150/02-01
29.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემის, კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:149/02-01
29.06.2010
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამოქალაქო მშენებლობის სფეროში სპეციალისტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:06/03
28.06.2010
უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმისა და ინდიკატორების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:07/03
28.06.2010
ელექტრონული სწავლების კომპონენტის – ელექტრონული კურსის შეფასების ფორმისა და ინდიკატორების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:05/03
28.06.2010
სილაბუსის შეფასების მოდიფიცირებული ფორმისა და ინდიკატორების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:57/01-01
28.06.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:55/01-01
25.06.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:56/01-01
25.06.2010
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ