ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:80/01-01
09.09.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ (პროფესიული მზადება) საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების მოწესრიგების თაობაზე
ბრძანება №:201/02-01
06.09.2010
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქის საერთო საცხოვრებლის სარგებლობისათვის - №1; 2; 3 კორპუსებში დროებით მცხოვრები უნივერსიტეტის სტუდენტების, თანამშრომლების, ასევე სხვა სასწავლებლის სტუდენტებისათვის საგადასახადო ტარიფების (ტარიფის) განსაზღვრის თაობაზე
ბრძანება №:78/01-01
04.09.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე 2010–2011 სასწავლო წელს ჩარიცხულ სტუდენტთა პირადი საქმის გახსნის შესახებ
ბრძანება №:25
03.09.2010
დეკანის ბრძანება №25 სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებისათვის საარჩენო კომისიის შექმნისა, არჩევნების ვადის განსაზღვრისა და კანდიდატთა მიერ რეგისტრაციისათვის სავალდებულო დოკუმენტთა შესახებ
ბრძანება №:75/01-01
03.09.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 15 ივნისის N135/02–01 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ
ბრძანება №:74/01-01
01.09.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:340/02-03
31.08.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორის, აკადემიკოს ლევან ალექსიძის დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:197/02-01
30.08.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ინგლისური ენის (ბიზნეს ინგლისური) მასწავლებელთა შესარჩევი კომიისის შექმნისა და კომიისიის მუშაობის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება №:72/01-01
27.08.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მიღების ვადების შესახებ" რექტორის 2010 წლის 28 ივლისის №68//01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:189/02-01
30.07.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ინგლისური ენის (ბიზნეს-ინგლისური) მასწავლებელთა შერჩევის შესახებ