ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
21.03.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სწავლის საფასურის ოდენობის დადგენის შესახებ (ბრძანება #44/02-01)
ბრძანება №:0
13.03.2008
შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის ,,სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია” სამუშაო დარგობრივი კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება #15/01-01)
ბრძანება №:0
05.03.2008
2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების განმეორებით მოსმენის პროცესის მოწესრიგების მიზნით (ბრძანება #13/01-01)
ბრძანება №:0
19.02.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მედიცინის, ჰუმანიტარულ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტებზე დოქტორანტურაში ჩასარიცხი კონკურსანტების საბუთების მიღება-გასაუბრების თარიღების შესახებ (ბრძანება 11/01-01)
ბრძანება №:0
18.02.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან გადმოყვანის წესით და შიდა საუნივერსიტეტო მობილობით ჩასარიცხი კონკურსანტების შესარჩევი საგამოცდო და სააპელაციო კომისიების დამტკიცების შესახებ (ბრძანება 10/01-01)
ბრძანება №:21/02-01
15.02.2008
სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება №21/02-01)
ბრძანება №:22/02-01
15.02.2008
უნივერსიტეტში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდევბის სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება #22/02-01)
ბრძანება №:09/01-01
08.02.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის ხელმძღვანელისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირების შესახებ (ბრძანება 09/01-01)
ბრძანება №:07/01-01
08.02.2008
შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის “სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია” შექმნის შესახებ (ბრძანება 07/01-01)
ბრძანება №:04/01-01
01.02.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება 04/01-01)