ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:105/01-01
15.11.2010
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამების (კურიკულუმი) მოდერნიზაციის პროექტის კოორდინატორის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:103/01-01
08.11.2010
კადისის უნივერსიტეტსა (ესპანეთი) და სსიპ-თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთანამშრომლობის ფარგლებში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის გამოყოფილი სტიპენდიის მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:102/01-01
01.11.2010
"სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 13 ივლისის №679/01-04 და2008 წლის 10 ნოემბრის №97/01-01 ბრძანებების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ხელმოწერის უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე" სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის 11 აგვისტოს №88/01-04 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ხელმოწერის უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:101/01-01
28.10.2010
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო სამართლის მიმართულების სალექციო ჯგუფებში სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:1842/01-04
27.10.2010
სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ერთი და იგივე სავალდებულო სასწავლო კურსის სამჯერ მოსმენისა და კრედიტის ვერმიღების გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
ბრძანება №:100/01-01
27.10.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2010 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული სენატის პირველი სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება №:99/01-01
26.10.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 2 სექტემბრის №75/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:232/02-01
15.10.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიპლომისა და დიპლომის დანართის შეცვლის, ან დუბლიკატის დამზადების, დიპლომის ყდის და სტუდბილეთის დუბლიკატის გაცემის პროცედურის დარეგულირებისა და ცალკეული მომსახურების ტარიფის დადგენის შესახებ“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 15 მაისის №61/02–01 ბრძანების ნაწილის ბათილად ცნობისა და მასში დამატების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:98/01-01
13.10.2010
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე ვადების განსაზღვრის, საკონკურსო საბუთების მიმღები კომისიისა და გასაუბრების კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:229/02-01
12.10.2010
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მდივნის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ