2007-06-25
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N191/02–03)

ბრძანება № 191/02-03
25.06.07

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის, 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და სხვა დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 28 თებერვლის # 08/02–01 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :


1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ახალი სტრუქტურის ფორმირებასთან დაკავშირებით შეუწყდეთ შრომითი ურთიერთობა დანართი #1-ით განსაზღვრულ პირებს 2007 წლის 25 ივნისიდან;
2. დაევალოთ მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებს ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობიდან ორი კვირის ვადაში უზრუნველყონ მათ პასუხისმგებლობის ქვეშ რიცხული ქონების გადაბარება კანონით დადგენილი წესით;
3. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს (რ.ხარბედია) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოს გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე ერთი თვის შრომის ანაზღაურების გაცემა;
4. მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებზე ერთი თვის შრომის ანაზღაურება გაიცეს ბრძანების მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში;
5. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს (ნ. ლაცაბიძე) უზრუნველყოს ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობა დანართი #1-ით განსაზღვრული პირებისათვის;
6. ბრძანება გაცნობისათვის განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
7. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 28 თებერვლის # 08/02–01 ბრძანება.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გულნაზი გალდავა

ბრძანება № 191/02-03
25.06.07

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის, 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და სხვა დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 28 თებერვლის # 08/02–01 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :


1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ახალი სტრუქტურის ფორმირებასთან დაკავშირებით შეუწყდეთ შრომითი ურთიერთობა დანართი #1-ით განსაზღვრულ პირებს 2007 წლის 25 ივნისიდან;
2. დაევალოთ მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებს ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობიდან ორი კვირის ვადაში უზრუნველყონ მათ პასუხისმგებლობის ქვეშ რიცხული ქონების გადაბარება კანონით დადგენილი წესით;
3. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს (რ.ხარბედია) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოს გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე ერთი თვის შრომის ანაზღაურების გაცემა;
4. მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებზე ერთი თვის შრომის ანაზღაურება გაიცეს ბრძანების მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში;
5. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს (ნ. ლაცაბიძე) უზრუნველყოს ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობა დანართი #1-ით განსაზღვრული პირებისათვის;
6. ბრძანება გაცნობისათვის განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
7. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 28 თებერვლის # 08/02–01 ბრძანება.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გულნაზი გალდავა

ბრძანება № 191/02-03
25.06.07

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის, 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და სხვა დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 28 თებერვლის # 08/02–01 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :


1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ახალი სტრუქტურის ფორმირებასთან დაკავშირებით შეუწყდეთ შრომითი ურთიერთობა დანართი #1-ით განსაზღვრულ პირებს 2007 წლის 25 ივნისიდან;
2. დაევალოთ მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებს ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობიდან ორი კვირის ვადაში უზრუნველყონ მათ პასუხისმგებლობის ქვეშ რიცხული ქონების გადაბარება კანონით დადგენილი წესით;
3. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს (რ.ხარბედია) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოს გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე ერთი თვის შრომის ანაზღაურების გაცემა;
4. მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებზე ერთი თვის შრომის ანაზღაურება გაიცეს ბრძანების მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში;
5. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს (ნ. ლაცაბიძე) უზრუნველყოს ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობა დანართი #1-ით განსაზღვრული პირებისათვის;
6. ბრძანება გაცნობისათვის განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
7. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 28 თებერვლის # 08/02–01 ბრძანება.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გულნაზი გალდავა

ბრძანება № 191/02-03
25.06.07

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის, 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და სხვა დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 28 თებერვლის # 08/02–01 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :


1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ახალი სტრუქტურის ფორმირებასთან დაკავშირებით შეუწყდეთ შრომითი ურთიერთობა დანართი #1-ით განსაზღვრულ პირებს 2007 წლის 25 ივნისიდან;
2. დაევალოთ მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებს ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობიდან ორი კვირის ვადაში უზრუნველყონ მათ პასუხისმგებლობის ქვეშ რიცხული ქონების გადაბარება კანონით დადგენილი წესით;
3. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს (რ.ხარბედია) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოს გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე ერთი თვის შრომის ანაზღაურების გაცემა;
4. მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებზე ერთი თვის შრომის ანაზღაურება გაიცეს ბრძანების მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში;
5. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს (ნ. ლაცაბიძე) უზრუნველყოს ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობა დანართი #1-ით განსაზღვრული პირებისათვის;
6. ბრძანება გაცნობისათვის განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
7. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 28 თებერვლის # 08/02–01 ბრძანება.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გულნაზი გალდავა

« უკან დაბრუნება