ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:124/01-01
24.12.2010
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I სემესტრის მაგისტრანტებისათვის სპეციალობაში მიღებული შეფასების აკადემიურ შედეგებად ჩათვლის შესახებ
ბრძანება №:2117/01-04
23.12.2010
შპს _ "საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის" სტუდენტების სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება №:292/02-01
22.12.2010
“სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 12 მარტის #34/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:123/01-01
22.12.2010
„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010-2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის თაობაზე“ სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 14 დეკემბრის №119/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:122/01-01
20.12.2010
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:121/01-01
20.12.2010
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ნიჭიერ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმების დადგენის შესახებ
ბრძანება №:120/01-01
14.12.2010
ზაარლანდის (გერმანია) უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდიების მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:119/01-01
14.12.2010
2010-2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:2078/01-04
13.12.2010
სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ 2010-2011 სასწავლო წელს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების ან გაზრდის საფუძველზე სტუდენტთა სიის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:118/01-01
13.12.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაციის პროექტის კოორდინატორის შესარჩევი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ