ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
02.03.2009
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №10/01-01)
ბრძანება №:0
25.02.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ა", "ა-1" და "ა-2" კატეგორიის აკადემიური პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების პირობების დაზუსტების შესახებ (ბრძანება №10/01-03)
ბრძანება №:0
17.02.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №16/01-01)
ბრძანება №:0
16.02.2009
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №15/01-01)
ბრძანება №:0
16.02.2009
* სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ლელა გაფრინდაშვილის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №09/01-03)
ბრძანება №:0
16.02.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორ თეა შურღაიასთან და ამავე ფაკულტეტის მოწვეულ პედაგოგ ფატმან ანთაძესთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №08/01-03)
ბრძანება №:0
21.01.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №10/02-01)
ბრძანება №:0
21.01.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქ. თბილისში, ზანდუკელის ქ. #16-ში მდებარე 2 სხვადასხვა ფართის კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით იჯარით გადაცემის თაობაზე კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №08/02-01)
ბრძანება №:0
16.01.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №03/01-01)
ბრძანება №:0
01.01.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, იურიდიულ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მედიცინის და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტების საბჭოების ფორმირების მიზნით ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №01/01-01)