2007-06-25
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 18.04.2007 წ # 25/02–01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N52/02–01)

ბრძანება N52/02-01
25-06-07წ.

 

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 18.04.2007 წ # 25/02–01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

შეტანილ იქნას ცვლილება 2007 წლის 18 აპრილის ბრძანება #25/02-01-ის მეორე პუნქტში და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საფაკულტეტო საკონკურსო ქვეკომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ დამტკიცდეს ალექსანდრე შენგელაია – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გულნაზი გალდავა

« უკან დაბრუნება