ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:31/02-01
01.03.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ლაბორატორიის (გეოფიზიკისა და იონოსფეროს) გამგის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:26/01-01
01.03.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის დამატებითი ვადებისა და ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:222/01-04
24.02.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით საბაკალავრო დამატებით ვაკანტურ ადგილებზე სტუდენტების გადაყვანის შესახებ
ბრძანება №:24/02-01
22.02.2011
"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ-დამხმარე და სხვა პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 27 დეკემბრის №294/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:178/01-04
18.02.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით სამაგისტრო პროგრამის შეცვლის მსურველი სტუდენტების გადაყვანის შესახებ
ბრძანება №:179/01-04
18.02.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით სტუდენტების გადაყვანის შესახებ
ბრძანება №:21/02-01
17.02.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საცავების გახსნისა და დალუქვის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:22/02-01
17.02.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის შენობასა და წიგნსაცავებში დაშვების წესის შესახებ
ბრძანება №:25/01-01
17.02.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დამატებით შიდა მობილობის ვადებისა და ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:19/02-01
17.02.2011
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა ატესტაციის შესახებ