2007-06-01
ბრძანება №:183/02–04

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილის ის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის მისაღებ გამოცდაზე დადებითი შეფასების მქონე კონკურსანტთა მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N183/02–04)


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის მისაღებ გამოცდაზე დადებითი შეფასების მქონე კონკურსანტთა მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლებისა და ,,2006–2007 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრში სტუდენტთა რეგისტრაციისათვის გასატარაებელ ღონისძიებათა შესახებ“ თსუ რექტორის 2007 წლის 14 თებერვლის N14/01–01 ბრძანებისა და 2007 წლის 14 მარტის № 23/01–01 ბრძანების საფუძველზე


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. თსუ საფინანსო დეპარტამენტმა უზრუნველყოს ქვემოთ ჩამოთვლილი თსუ იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის მისაღებ გამოცდებზე დადებითი შეფასების მქონე კონკურსანტების ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 2007 წლის 16 ივნისამდე:

მახარაძე გრიგოლი
ზავრაშვილი მაია
ნასრაშვილი მაკა
ცაციაშვილი ნინო
ლაპიაშვილი ნათია
ჯიშკარიანი ბაჩანა
ელიაძე თათია
ზოიძე თამარ
ღვინეფაძე ნელი
ტალიაშვილი ნინო
ფრუიძე სალომე
ცერცვაძე ლაშა
ჯალიაშვილი ნათია
ერქვანია თინათინი
ცხვედიანი გიორგი
გიორგაძე დავითი
გიორგაძე გიორგი
გველესიანი ზურაბ
ლაფაჩი ხათუნა
ამოზაშვილი ელგუჯა
მაისურაძე დავითი
ფერაძე გივი
ქემერტელიძე ნინო
სიხარულიძე ნინო

2. მაგისტრატურის მისაღები გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით, ქვემოთ ჩამოთვლილ კონკურსანტებს გამოეყოთ სწავლის ღირებულების სრული საუნივერსიტეტო დაფინანსება:

ბარქაია ნინო
ფაშალიშვილი ანა
საძაგლიშვილი დიმიტრი

3. კონკურსანტი, რომელიც არ გაივლის ადმინისტრაციულ რეგისტრაციას ამ ბრძანების 1-ლი პუნქტით დადგენილ ვადაში, კარგავს თსუ მაგისტრატურაში სწავლის უფლებას;
4. თსუ იურიდიული ფაკულტეტის დეკანატმა უზრუნველყოს კონკუსანტებისათვის ბრძანების ოფიციალური გაცნობა.
5. ბრძანება განთავსდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ ვებ–გვერდზე და გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილზე;
6. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს.
7. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: მაგისტრატურის საფაკულტეტო საგამოცდო კომისიის წარდგინება.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი: გ. გალდავა

« უკან დაბრუნება