ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:07/01-01
05.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში თსუ დოქტორანტურაში მისაღები კონკურსის თარიღების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:13/02-01
02.02.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის მასწავლებელთა შერჩევის ჩატარების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 30 დეკემბრის №259/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:07/02.01
26.01.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის პერსონალთან გასაუბრების ჩატარებისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:03/01-01
21.01.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთააკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:14/01-04
21.01.2010
იურიდიული ფაკულტეტის 2006-2007 სასწავლო წლებში ჩარიცხული დოქტორანტებისათვის დოქტორანტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
ბრძანება №:01/01-01
04.01.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის #28/01-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:255/02-01
29.12.2009
უნივერსიტეტის პირველ და მეორე კორპუსებში კაპიტალური რემონტის მიმდინარეობისას, როგორც უნივერსიტეტის შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელების, ასევე რემონტის ჩამტარებელი კომპანიის თანამშრომელთა მიერ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით თსუ-ს ყველა კორპუსში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვის მიზნით “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის” წესდების 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის საფუძველზე
ბრძანება №:140/01-01
25.12.2009
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის #28/01-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:139/01-01
21.12.2009
"ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2009 წლის 11 დეკემბრის # 134/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ
ბრძანება №:246/02-01
17.12.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-მკვლევართა და მეცნიერ-მკვლევართა შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ