ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
03.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ენების შემსწავლელ ცენტრში საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეულ მასწავლებელთა ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება N35/02–01)
ბრძანება №:0
01.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე (ბრძანება N31/02–01)
ბრძანება №:0
25.04.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება “სახელმწიფო შესყიდევბის ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 07.07.2006 წლის #136 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანისა და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 15.11.2006 № 01–01/279 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (ბრძანება N28/02–01)
ბრძანება №:35/01–01
20.04.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება 2006-2007 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ (ბრძანება N35/01–01)
ბრძანება №:
18.04.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ“ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 14.03.2007 წ. № 11/02–01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N25/02–01)
ბრძანება №:0
18.04.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და სხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესების დამტკიცების შესახებ (ბრძანება N26/02–01)
ბრძანება №:0
13.04.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალების სტატუსის განსაზღვრის მიზნით წინადადებების შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება N29/01–01)
ბრძანება №:0
08.04.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება „სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 04.09.2006 წლის #01-01/211 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანისა და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 28.09.2006 წლის #01-01/237 და 29.11.2006 წლის #01-01/289 ბრძანებების ძალადაკარულად ცნობის შესახებ (ბრძანება N31/01–01)
ბრძანება №:21/02–01
04.04.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 14.03.2007 წლის № 11/02–07 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N21/02–01)
ბრძანება №:27/01-01
03.04.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების“ (დიპლომების) გაუქმებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ (ბრძანება N27/01–01)