ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:112/02-01
01.11.2007
თსუ ნიჭიერ სტუდენტთა ფინანსური წახალისების ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N112/02-01)
ბრძანება №:0
01.11.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის ხელძღვანელისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირების შესახებ (ბრძანება N95/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
სახელმწიფო შესყიდევბის ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 07.07.2006 წლის #136 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N83/02-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების (აღმოსავლეთის ისტორია) ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე გიული ალასანიას სრულ პროფესორად დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N20/01-03)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება N74/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შტამპის და თსუ-ს კანცელარიის ბეჭდის შეცვლის შეასახებ (ბრძანება N85/02-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების (არქეოლოგია) ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე გურამ გრიგოლიას სრულ პროფესორად დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N21/01-03)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 11 ნოემბრის #2/654 ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N267/02-03)
ბრძანება №:80/01-01
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლის დაწყების და სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ (ბრძანება N80/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბეჭდის შეცვლის შესახებ" თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 12 სექტემბერის ბრძანებაში # 75/01-01 ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N76/01-01)