ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
28.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება N48/01–01)
ბრძანება №:47/01–01
25.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალების დირექტორებისათვის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ სახელმწიფო დოკუმენტზე – დიპლომსა და სერტიფიკატზე ხელმოწერის უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ (ბრძანება N47/01–01)
ბრძანება №:0
25.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე სოლომონ ტაბუცაძის ასისტენტ-პროფესორად დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N11/01–03)
ბრძანება №:0
22.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება უნივერსიტეტში 2006-2007 სასწავლო წლის საათობრივი დატვირთვის წესით მოწვეული პედაგოგების ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 18.10.2006 წლის #01-01/249 ბრძანებაში დამატების შეტანისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 25.11.2005 წლის #245 და 24.03.2006 წლის #55 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ (ბრძანება N46/01–01)
ბრძანება №:0
15.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და საათობრივი ანაზღაურებით მოწვეული პედაგოგების მიერ შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N43/01–01)
ბრძანება №:44/01–01
15.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტის სემესტრული შეფასების წესების დადგენის შესახებ (ბრძანება N44/01–01)
ბრძანება №:0
15.05.2007
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და საათობრივი ანაზღაურებით მოწვეული პედაგოგების მიერ შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესულების უზრუნველყოფისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა" რექტორის 2007 წლის 15 მაისის #43/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება 91/01-01)
ბრძანება №:0
11.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის პედაგოგთადანიშვნის შესახებ“ რექტორის 2007 წლის 9 თებერვლის № 03/01–03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ (ბრძანება N10/01–03)
ბრძანება №:0
08.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება 2007-2008 აკადემიურ წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ტარტუს უნივერსიტეტში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სასწავლებლად გასაგზავნი სტუდენტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის შექმნის შესახებ (ბრძანება N39/01–01)
ბრძანება №:0
07.05.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება N38/01–01)