2008-03-13
ბრძანება №:0

შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის ,,სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია” სამუშაო დარგობრივი კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება #15/01-01)

ბრძანება # 15 / 01-01
13.03.2008 წ

შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის ,,სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია” სამუშაო დარგობრივი კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე ვბრძანებ:

  1. დამტკიცდეს შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის - “სასაწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია”- ფარგლებში სამუშაო დარგობრივი კომისიების შემადგენლობა დანართების შესაბამისად:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 1)
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 2)
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (დანართი 3)
მედიცინის ფაკულტეტი (დანართი 4):
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 5)
იურიდიული ფაკულტეტი (დანართი 6)

  1. ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთში “თბილისის უნივერსიტეტი” და განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
  2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 რექტორი, პროფესორი 
გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება