2008-03-21
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სწავლის საფასურის ოდენობის დადგენის შესახებ (ბრძანება #44/02-01)

ბრძანება # 44 / 02-01
       21.03.2008 წ
       

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სწავლის საფასურის ოდენობის დადგენის შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. დოქტორანტურაში სწავლის სემესტრული გადასახადი განისაზღვროს      1000 ლარის ოდენობით.
  2. დოქტორანტთა სწავლის გადასახადიდან ნაწილობრივ ან სრულად გათავისუფლება განხორციელდეს თსუ-ის რექტორის 05.03. 2008წ.     #13/01-01 ბრძანების მე-4 პუნქტით დადგენილი წესების შესაბამისად.
  3. დაევალოს საერთო განყოფილებას (ნ.ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ამ ბრძანების გადაცემა უნივერსიტეტის ფაკულტეტებისა და სტრუქტურული ერთეულებისთვის.
  4. ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთში “თბილისის უნივერსიტეტი” და განთავსდეს თსუ ოფიციალურ ელექტრონულ გვერდზე და გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას.
  5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

   

 

 

 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
  გ.გალდავა

« უკან დაბრუნება