2008-02-08
ბრძანება №:09/01-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის ხელმძღვანელისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირების შესახებ (ბრძანება 09/01-01)


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის  16 ნოემბრის #95/01-01 ბრძანების: “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი    ცენტრის    ხელმძღვანელისათვის     უფლებამოსილებათა დელეგირების შესახებ’’ ძალადაკარგულად   ცნობის თაობაზე

    ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის და “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.ძალადაკარგულად იქნას ცნობილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007  წლის 16 ნოემბრის #95/01-01 ბრძანება “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის ხელმძღვანელისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირების შესახებ”;
2.  ბრძანება  განთავსდეს  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
3.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. საფუძველი: მოხსენებითი  ბარათი #1672/02   06.02.2008წ.

 

  

  რექტორი, პროფესორი
   გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება