2010-06-29
ბრძანება №:150/02-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემის, კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემის, კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23–24 მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 25.06.2010 წლის №24-09-5/10543 და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 07.06.2010 წლის №16/2093/9-10 მოწერილობებიდან და წარმომადგენლობითი საბჭოს 24.05.2010 წლის №25 ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. გამოცხადდეს კონკურსი ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქ. №13-ში (ბიოლოგების სასწავლო კორპუსი) მდებარე შენობა-ნაგებობაში არსებული ფართის იჯარის წესით გადაცემის თაობაზე, კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით, დანართი №1-ით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

 2. კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის მიზნით დამტკიცდეს კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  ა)  რომან ხარბედია – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი – კომისიის თავმჯდომარე;
  ბ)  ნათელა ლაცაბიძე – პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;

  გ)  ლელა ბენიძე – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

  დ)  ირაკლი საღარეიშვილი – საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი;

  ე)  დავით ჩერქეზიშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი.

 1. ორგანიზაციული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნას საკონკურსო კომისიის აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
  ა)  ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

  ბ) რუსუდან სხირტლაძე – იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი; 

 1. დაევალოს საკონკურსო კომისიის აპარატს ყველა  საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება და კომისიისათვის წარდგენა.

 2. ბრძანება  გამოქვეყნდეს გაზეთ „24 საათში“ და განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

 3. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
 


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                              რომან ხარბედია


« უკან დაბრუნება