2010-06-28
ბრძანება №:57/01-01

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 63-ე მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    შევიდეს ცვლილებები და დამატებები ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანების 1-ლი  მუხლის ,,ა”, ,,ბ”, ,,გ”, ,,დ” და ,,ე" პუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 1. ვახტანგ ლიჩელი
 2. თეა შურღაია
 3. ბრაჭული ირაკლი
 4. სილაგაძე ნიკოლოზი
 5. ვახტანგ ზივზივაძე
 6. თორნიკე ვაშაკიძე

ბ) მედიცინის ფაკულტეტი

 1. რუსუდან ქარსელაძე
 2. თინა ქიტუაშვილი
 3. დავით ზურაბაშვილი
 4. რუსუდან აბაშიძე
 5. ნინო ცინცაძეგ) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ომარ ფურთუხია
 2. ნანა დვალიშვილი
 3. გიორგი მელაძე
 4. გვანცა ციცაგი
 5. დავით სარია

დ) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

 1. ლეილა ქადაგიშვილი
 2. შოთა შაბურიშვილი
 3. მალხაზი ჩიქობავა
 4. თამთა ბანძავა
 5. მაკა მაღრაძე

ე) იურიდიული ფაკულტეტი

 1. გვანცა გუგეშაშვილი
 2. სულხან ონიანი
 3. ლევან ჯანაშია
 4. სოფო კონჯარია
 5. ქეთი ბერიშვილი

2. ბრძანება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს თსუ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2010 წლის 23 ივნისის N15258/02, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის 2010 წლის 22 ივნისის №15240/02, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მ.შ 2010 წლის 25 ივნისის №15268/02, ეკონომიკისა და ბიზნესის მ.შ 2010 წლის 24 ივნისის №15427/02 და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2010 წლის №15224/02 წარდგინებები

რექტორი, პროფესორი                                             გ. ხუბუა
« უკან დაბრუნება