2010-06-30
ბრძანება №:58/01-01

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2010 წლის 25 ივნისის №55/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შესახებ

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2010 წლის 25 ივნისის №55/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შესახებ


ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის  საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
   
შევიდეს ცვლილება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2010 წლის 25 ივნისის №55/01-01  ბრძანებაში  და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ქვემიმართულებაზე კონკურსი გამოცხადდეს შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე: 
-    3 ასოცირებული პროფესორი, მათ შორის 1 ასოცირებული პროფესორი ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფილით;
-    3 ასისტენტ პროფესორი;

საფუძველი: დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის მოხსენებითი ბარათი №15756/02 30.06.2010წ.

რექტორი, პროფესორი                                            გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება