2007-04-04
ბრძანება №:21/02–01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 14.03.2007 წლის № 11/02–07 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N21/02–01)


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის

14.03.2007 წლის № 11/02–07 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე და 24–ე მუხლების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

შეტანილ იქნას ცვლილება 2007 წლის 14 მარტის № 11/02–01 ბრძანების 1–ლი პუნქტის მე–11 და მე–2 პუნქტის მე–6 ქვეპუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. დამტკიცდეს საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1.11. აკაკი ცომაიას ნაცვლად ჯამლეტ ჯანჯღავა – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი.

2. დამტკიცდეს საკონკურსო კომისიის სამდივნო შემდეგი შემადგენლობით:
2.6. ნანა ფრუიძის ნაცვლად ლელა ციხელაშვილი – თსუ ასისტენტ–პროფესორი.

საფუძველი: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 26.03.07 წლის № 92/02–03 ბრძანება
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის წარდგინება – 4303/02 30.03.2007 წ.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ. გალდავა « უკან დაბრუნება