2009-01-21
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქ. თბილისში, ზანდუკელის ქ. #16-ში მდებარე 2 სხვადასხვა ფართის კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით იჯარით გადაცემის თაობაზე კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №08/02-01)

ბრძანება № 08/02-01
21.01.2009

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქ. თბილისში, ზანდუკელის ქ. #16-ში მდებარე 2 სხვადასხვა ფართის კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით იჯარით გადაცემის თაობაზე კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23 - 24, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 16. 12. 2008 წ. #17-10-1/16867 და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 01. 12. 2008 წ. #15/3092/9-8 მოწერილობებიდან და წარმომადგენლობითი საბჭოს 29. 12. 2008  წლის #17 ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

  1. გამოცხადდეს კონკურსი ქ. თბილისში, ზანდუკელის ქ. #16-ში მდებარე შენობა-ნაგებობაში არსებული 2 სხვადასხვა ფართის იჯარით გადაცემის თაობაზე, კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით, დანართი #1-ით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
  2.  კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის მიზნით დამტკიცდეს კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა)   გალდავა გულნაზი - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) მინდელი შოთა- ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე  (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ლაცაბიძე ნათელა - პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
დ) ხარბედია რომანი - საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი;
ე) ბერეკაშვილი დავითი - მონიტორინგის სამსახურის უფროსი;
ვ) ჩერქეზიშვილი დავითი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
ზ) კუტალაძე ნინო – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
თ) საღარეიშვილი ირაკლი - საფინანსო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
ი) ცარციძე მურმანი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
კ) ლივნი ერიკი - თსუ-ს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აღმასრულებელი დირექტორი;
ლ) მიქელაძე მზია - თსუ-ს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის  აღმასრულებელი  დირექტორის მოადგილე.

  1. საკონკურსო კომისიის ტექნიკური და ორგანიზაციული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნას საკონკურსო კომისიის აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) გიორგაძე ნანა- ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანაშემწე;
ბ) მერკვილიშვილი ანეტა - საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

  1. დაევალოს საკონკურსო კომისიის აპარატს საკონკურსო განცხადებების ტექსტისა და ყველა სხვა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება და კომისიისათვის წარდგენა, ასევე  დანართით #1 განსაზღვრული საკონკურსო პირობების გამოქვეყნება გაზეთში ,,24 საათი".
  2. დაევალოს თსუ კანცელარიას (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ბრძანების საჯაროდ გამოქვეყნება.
  3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
  4. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 
                                    გ. გალდავა

« უკან დაბრუნება