2009-02-17
ბრძანება №:0

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №16/01-01)

ბრძანება № 16 / 01-01
       17.02.2009 წ
 

სოციალურ  და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

"უმაღლესი  განათლების  შესახებ" საქართველოს კანონის  22-ე  მუხლის, საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების  მინისტრის  2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წესდების"  მე-16-ე  მუხლის მე-2 პუნქტის "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის  დაკავების წესის შესახებ"  @აკადემიური საბჭოს 2008 წლის  28 მაისის  #91 დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის # 13 სხდომის გადაწყვეტილების  საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ  და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების სრული პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად;
2. კონკურსი ცხადდება 2009 წლის 17 თებერვალს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 17 მარტი;   
3. სრული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:
ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ავტობიოგრაფია (cv);
დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
ე) სალექციო კურსების ჩამონათვალი - სილაბუსებით;
ვ) სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია;
ზ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს კონკურსანტის კვლევით პოტენციალს;  

კანდიდატმა სასურველია წარმოადგინოს:

ა) ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტების          ხელმძღვანელობის ან პროექტებში მონაწილეობის შესახებ;
ბ) ინფორმაცია მისი ხელმძღვანელობით შედგენილი და განხორციელებული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შესახებ;

4. საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს თსუ-ის კანცელარიაში.    თბილისი ი. ჭავჭავაძის გამზირი 1.
5.  ბრძანება გათავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.
6.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

    

 

                      
რექტორი, პროფესორი
                                  გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება