2009-02-16
ბრძანება №:0

* სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ლელა გაფრინდაშვილის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №09/01-03)

ბრძანება № 09 / 01-03
       16.02.2009 წ

 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორის  ვაკანტურ აკადემიურ   თანამდებობაზე
ლელა გაფრინდაშვილის დანიშვნის შესახებ


საქრთველოს შრომის  კოდექსის მე - 6 მუხლის  I - ლი   პუნქტის, 31-მუხლის  1-ლი პუნქტის,  "უმაღლესი განათლების   შესახებ"  საქართველოს კანონის 22-ე  მუხლის, საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის # 490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წესდების"  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის  დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2009 წლის 29 იანვრის # 15/02-01 ბრძანების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" 2008 წლის 19 ნოემბრის #100/01-01 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1.  დაინიშნოს 2009 წლის 3 თებერვლიდან  2012 წლის 4 თებერვლამდე  ლელა გაფრინდაშვილი  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე;  
2. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს (ნ. ლაცაბიძე) უზრუნველყოს ლ. გაფრინდაშვილთან  შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება;
3. კონტროლს  ბრძანების  შესრულებაზე  განვახორციელებ  პირადად;
4. ბრძანება  განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ოფიციალურ   ვებ-გვერდზე;
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
საფუძველი : ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო      უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს  2009 წლის  2 თებერვლის  # 177
დადგენილება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ".

 

 

    რექტორი, პროფესორი
                                    გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება