2010-02-02
ბრძანება №:13/02-01

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის მასწავლებელთა შერჩევის ჩატარების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 30 დეკემბრის №259/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის მასწავლებელთა შერჩევის ჩატარების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 30 დეკემბრის №259/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის მასწავლებელთა შერჩევის ჩატარების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის     30 დეკემბრის №259/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის საფუძველზე,

                               ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება და დამატება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის მასწავლებელთა შერჩევის ჩატარების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 30 დეკემბრის №259/02-01 ბრძანების მე-4, მე-9 და მე-12 პუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    პუნქტი 4. შერჩევა იწარმოებს დანართი 1( geo, eng )-ში მითითებული კრიტერიუმების 
        გათვალისწინებით; 
    მე-9 პუნქტიდან გამომდინარე დამტკიცდეს ეკონომიკისა და ბიზნესის 
    ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის
    მასწავლებელთა შერჩევის მიზნით კომისიის  მუშაობის წესი     
    (იხ. დანართი 2 );     
    პუნქტი 12. შერჩევა ჩატარდება 2010 წლის 9 და 10 თებერვალს;

2.  ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
3.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
 მოვალეობის შემსრულებელი
                                   რ. ხარბედია
« უკან დაბრუნება