2009-12-21
ბრძანება №:139/01-01

"ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2009 წლის 11 დეკემბრის # 134/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ

"ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2009 წლის 11 დეკემბრის # 134/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ


ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად

                            ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  გასწორდეს ტექნიკური უზუსტობა "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2009 წლის 11 დეკემბრის #134/01-01 ბრძანების მე-6 პუნქტში და სრული პროფესორის ნაცვლად დაფიქსირდეს ასოცირებული  პროფესორი.
2.  ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
3.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის წარდგინება #28858/02 04.12.2009წ.
           

 რექტორი, პროფესორი
                                          გ. ხუბუა


« უკან დაბრუნება