ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:73/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის სემესტრული გადასახადის დადგენის მიზნით უმაღლესის განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად (ბრძანება N73/01-01)
ბრძანება №:88/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბკალავრიატისა და მაგისტრატურის სასწავლო პროგრამის სემესტრული დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება N88/01-01)
ბრძანება №:87/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლისათვის სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება N87/01-01)
ბრძანება №:0
21.08.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორის გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული პედაგოგების ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2006 წლის 24 მარტის N55, რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 18 ოქტომბრის N01-01-/249 და რექტორის 2007 წლის 22 მაისის N46/01-01 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ (ბრძანება N69/01-01)
ბრძანება №:0
17.08.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის შესარჩევი საკონკურსო კომიისის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება N19/01-03)
ბრძანება №:0
15.08.2007
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობაზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N237/02-03)
ბრძანება №:0
13.08.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტისა და კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N235/02–03)
ბრძანება №:0
10.08.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტისა და კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N234/02–03)
ბრძანება №:0
20.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოთის, ოზურგეთისა და ქვემო ქართლის ფილიალების ლიკვიდაციის შესახებ (ბრძანება N65/01–01)
ბრძანება №:0
19.07.2007
“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტიპოგრაფიის/სტამბის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სტამბაში არსებული ქონების გადმობარებისა და უნივერსიტეტის ბალანსზე აღრიცხვის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 19.07.2007 წლის #70/02-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N98/02-01)