2007-10-01
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 11 ნოემბრის #2/654 ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N267/02-03)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 11 ნოემბრის #2/654 ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და `უმაღლესი განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ძალადაკარგულად იქნას ცნობილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 11 ნოემბრის ბრძანება #2/654 `საუნივერსიტეტო პროგრამული სწავლების საკოორდინაციო ცენტრის შექმნის შესახებ;~
2. ბრძანება განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

რექტორი, პროფესორი გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება