2007-10-01
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების (არქეოლოგია) ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე გურამ გრიგოლიას სრულ პროფესორად დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N21/01-03)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების (არქეოლოგია) ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე გურამ გრიგოლიას სრულ პროფესორად დანიშვნის შესახებ

საქართველოს შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტისა და 31-ე მუხლის `უმაღლესი განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის 22-ე, 34-ე მუხლების, `ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ~ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 18 მაისის #2/300 ბრძანების, `ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ 2007 წლის 9 ივლისის #62/01-01 ბრძანების საფუძველზე

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დაინიშნოს 2007 წლის 10 სექტემბრიდან 2010 წლის 10 სექტემბრამდე გურამ გრიგოლია ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების (არქეოლოგია) სრული პროფესორის თანამდებობაზე;
2. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს (ნ. ლაცაბიძე) უზრუნველყოს შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება;
3. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
4. ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთში `თბილისის უნივერსიტეტი~ და განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის
შემსრულებლის 2007 წლის 10 სექტემბრის #12005/02
წარდგინება, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის
მიმართულების (არქეოლოგია) სრული პროფესორის
თანამდებობის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2007 წლის
7 აგვისტოს ოქმი.

 

რექტორი, პროფესორი გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება