2007-05-22
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება უნივერსიტეტში 2006-2007 სასწავლო წლის საათობრივი დატვირთვის წესით მოწვეული პედაგოგების ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 18.10.2006 წლის #01-01/249 ბრძანებაში დამატების შეტანისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 25.11.2005 წლის #245 და 24.03.2006 წლის #55 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ (ბრძანება N46/01–01)

ბრძანება № 46/01–01
22.05.2007 წ.

“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2006-2007 სასწავლო წლის საათობრივი დატვირთვის წესით მოწვეული პედაგოგების ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 18.10.2006 წლის #01-01/249 ბრძანებაში დამატების შეტანისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 25.11.2005 წლის #245 და 24.03.2006 წლის #55 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე, 63-ე და მე–100 მუხლებიდან გამომდინარე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2006-2007 სასწავლო წლის საათობრივი დატვირთვის წესით მოწვეული პედაგოგების ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 18.10.2006 წლის #01-01/249 ბრძანების პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის “დ” ქვეპუნქტი: „უცხოენოვან მაგისტრატურაში (LLM) ლექციების ჩატარებისათვის, იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურაში სემინარის ხელმძღვანელობისათვის“ – 15 ლარი საათში;
2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ადმინისტარციის ხელმძღვანელის 25.11.2005 წლის #245 და 24.03.2006 წლის #55 ბრძანებები;
3. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს (ბ. გიორგიძე) საათობრივად მოწვეულ პედაგოგთა შრომის ანაზღაურება ამ ბრძანებით დადგენილი წესით;
4. ბრძანება განთავსდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ ვებ-გვერდზე და გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილზე;
5. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

რექტორი, პროფესორი გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება