2010-11-01
ბრძანება №:102/01-01

"სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 13 ივლისის №679/01-04 და2008 წლის 10 ნოემბრის №97/01-01 ბრძანებების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ხელმოწერის უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე" სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის 11 აგვისტოს №88/01-04 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ხელმოწერის უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ

"სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 13 ივლისის №679/01-04 და2008 წლის 10 ნოემბრის №97/01-01 ბრძანებების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ხელმოწერის უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე" სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის 11 აგვისტოს №88/01-04 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ხელმოწერის უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 57–ე მუხლისა და 61–ე მუხლის პირველი, მე-3, მე-6 და მე-7 ნაწილების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე–2 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ

 1. მიენიჭოთ ხელმოწერის უფლებამოსილება სასწავლო დეპარტამენტის უფროსს დალი კანდელაკსა და სასწავლო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს რუსუდან სანადირაძეს სასწავლო დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებულ შემდეგ დოკუმენტებზე:

  ა)    დეპარტამენტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე (ცნობები);

  ბ)    ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-სამართლებრივი პროექტების ვიზირება;

  გ)    წერილებზე ხელმოწერა და ვიზირება.


 2. წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს "სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 13 ივლისის №679/01-04 და 2008 წლის 10 ნოემბრის №97/01-01 ბრძანებების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ხელმოწერის უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე" სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის 11 აგვისტოს №88/01-04 ბრძანება წინამდებარე ბრძანება.

 3. ბრძანების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა.
 4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
 5. დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება გამოაკრას ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
 6. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი                 ა. კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება