2011-02-24
ბრძანება №:222/01-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით საბაკალავრო დამატებით ვაკანტურ ადგილებზე სტუდენტების გადაყვანის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით საბაკალავრო პროგრამებზე დამატებით ვაკანტურ ადგილებზე სტუდენტების გადაყვანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  22–ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წესდების მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის  15 ოქტომბრის „აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ " №860 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 26 მარტის №36/2010 დადგენილებით დამტკიცებული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მე-21 მუხლის მე-10 პუნქტის, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 17 თებერვლის №25/01-01 ბრძანების, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 23 თებერვლის №3793/02 წარდგინების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 22 თებერვლის №3749/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. გადაყვანილ იქნენ  2010 –2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  ფაკულტეტის   შეცვლის მსურველი სტუდენტები  ფაკულტეტების შესაბამისად:

ა)  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 1)
ბ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 2)
      
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების რეესტრში (თსუ ნაწილში) და ეცნობოს სსიპ–განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს.
3.  ბრძანება ძალაშია დაინტერესებული პირებისთვის გაცნობისთანავე.
4.  დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრს წინამდებარე ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.
5.   ბრძანების დაინტერესებული პირისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე, პროფესორი                                                        ლევან ალექსიძე
« უკან დაბრუნება