დადგენილება №233/2018 - “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

დადგენილება №184/2018 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

დადგენილება №184/2018
30 ივლისი, 2018

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის, „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ჰ1“ ქვეპუნქტის, თსუ-ს რექტორის 2018 წლის 2 მაისის №102/01-01 და №103/01-01 ბრძანებების, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიების  (აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ივნისის №148/2018 დადგენილება) გადაწყვეტილებებისა და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების მიერ წარმოდგენილი დასკვნების (წერილები: 13.07.2018, №13356/10-02; 18.07.2018, №13626/10-02; 24.07.2018, №14000/10-02; 24.07.2018, №14004/10-02; 24.07.2018, №13987/10-02; 24.07.2018, №14008/10-02) და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის №19 სხდომის ოქმის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1.  საკონკურსო კომისიების მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

1.1. ქართული ენის  სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) ქართველური ენათმეცნიერების კათედრა

ა.ა) რამაზ ქურდაძე - პროფესორი;
ა.ბ) კახა გაბუნია - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) რუსუდან ზექალაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ინგა სანიკიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ქეთევან მარგიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) სალომე ომიაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ზ) მაია ლომია - ასოცირებული პროფესორი;
ა.თ) გიული შაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;

ბ) ძველი ქართული ენისა და ტექსტოლოგიური კვლევების კათედრა

ბ.ა) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი;
ბ.ბ) ლელა ციხელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.
             
1.2. ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა

ა.ა) ელგუჯა ხინთიბიძე - პროფესორი;
ა.ბ) მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი;

ბ) ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა
                  
ბ.ა) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი;

გ) უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა
             
გ.ა) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ.ბ) რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი;

დ) ფოლკლორისტიკის კათედრა

დ.ა) ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ.ბ) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.3. თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრა

ა) რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ბ) მარინე ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

1.4. თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) ირმა რატიანი - პროფესორი;
ბ) რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი.

1.5. კავკასიოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

კავკასიური ენების კათედრა

ნანა მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი.

1.6. არქეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

არქეოლოგიის კათედრა

ა) ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი;
ბ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.7. ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) ქეთევან ხუციშვილი - პროფესორი;
ბ) თეიმურაზ გვიმრაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი.

1.8. აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) არაბისტიკის კათედრა

ა.ა) დარეჯან გარდავაძე - პროფესორი;
ა.ბ) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ხათუნა თუმანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;

ბ) ასირიოლოგიის კათედრა

ბ.ა) ირინე ტატიშვილი - პროფესორი;
ბ.ბ) მაია ღამბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი;

გ) თურქოლოგიის კათედრა

გ.ა) ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი;
გ.ბ) ნანული კაჭარავა - ასოცირებული პროფესორი;

დ) ებრაისტიკა–არამეისტიკის კათედრა

დ.ა) მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ.ბ) მარინე ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი;

ე) არმენოლოგიის კათედრა

ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი;

ვ) აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა

ვ.ა) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი (არაბული ქვეყნების ისტორია);
ვ.ბ) ნანა გელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (შორეული აღმოსავლეთის ისტორია).

1.9. კულტურის კვლევების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

კულტურის კვლევების კათედრა

ა) ნინო ჩიქოვანი - პროფესორი;
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ივანე წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი.

1.10. ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) ზაზა სხირტლაძე - პროფესორი;
ბ) ირინე კოშორიძე -  ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნინო სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ნათელა ჯაბუა - ასოცირებული პროფესორი.

1.11. ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) სახვითი ხელოვნების კათედრა

ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი;

ბ) ტელე-კინო ხელოვნების კათედრა

მერაბ კოკოჩაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

1.12. კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის  სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) კლასიკური ფილოლოგიის კათედრა

ა.ა) ნანა ტონია - პროფესორი;
ა.ბ) ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) იამზე გაგუა - ასოცირებული პროფესორი;

ბ) ნეოგრეცისტიკის კათედრა

სოფიო შამანიდი - პროფესორი.

1.13. ფილოსოფიის  სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) ფილოსოფიის ისტორიის კათედრა

ლელა ალექსიძე - პროფესორი;

ბ) თეორიული ფილოსოფიის კათედრა

ვალერიან რამიშვილი - პროფესორი;

გ) პოლიტიკური ფილოსოფიის კათედრა

გ.ა) დემური ჯალაღონია - პროფესორი;
გ.ბ) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი;

დ) ეთიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის კათედრა

ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი.

1.14. დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) ინგლისური ფილოლოგიის კათედრა

ა.ა) მანანა რუსიეშვილი - პროფესორი (ინგლისური ენა);
ა.ბ) ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი (ინგლისური ენა);
ა.გ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი (ინგლისური ენა);
ა.დ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი (ინგლისური ენა);
ა.ე) ნათელა ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი (ინგლისური ენა);
ა.ვ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი (ინგლისური ლიტერატურა);

ბ) გერმანული ფილოლოგიის კათედრა

ბ.ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი  (გერმანული ენა);
ბ.ბ) მარინა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (გერმანული ენა);
ბ.გ) ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი (გერმანული ენა);
ბ.დ) ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი (გერმანული ენა);
ბ.ე) სოფიო მუჯირი - ასოცირებული პროფესორი (გერმანული ენა);
ბ.ვ) კონსტანტინე ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი (გერმანული ლიტერატურა);

გ) რომანული ფილოლოგიის კათედრა

გ.ა) ქეთევან გაბუნია - პროფესორი (ფრანგული ენა);  
გ.ბ) მარინე კობეშავიძე - ასოცირებული პროფესორი (ესპანური ფილოლოგია).

1.15. სლავისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) რუსული ენის კათედრა

ა.ა) დავით გოცირიძე - პროფესორი;
ა.ბ) ნატალია ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) მარინე ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი;

ბ) რუსული ლიტერატურის კათედრა

ბ.ა) მარიამ ფილინა - პროფესორი;
ბ.ბ) მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი.

1.16. ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ვასილ კაჭარავა - პროფესორი.

1.17. საქართველოს ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) თედო დუნდუა -  პროფესორი;
ბ) მარიამ ჩხარტიშვილი - პროფესორი;
გ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი;
დ) დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) მიხეილ ბახტაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ბონდო კუპატაძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.18. მსოფლიო ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ა) ძველი მსოფლიოს ისტორიის კათედრა

ა.ა) ლევან გორდეზიანი - პროფესორი;
ა.ბ) მარიკა მშვილდაძე - ასოცირებული პროფესორი;

ბ) ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა

ბ.ა) თეიმურაზ პაპასქირი - პროფესორი;
ბ.ბ) მერაბ კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ლეილა ხუბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;

გ) შუა საუკუნეების ისტორიის კათედრა

თეა წითლანაძე - ასოცირებული პროფესორი.

2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ-ს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს და უზრუნველყოს შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულებების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმება.
3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ-ს კანცელარიას.
4. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).
5.  დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


გიორგი შარვაშიძე
რექტორი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე


გამოქვეყნების თარიღი:2018-08-09 10:46:28