დადგენილება №233/2018 - “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

დადგენილება №157/2018 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

დადგენილება №157/2018
18 ივნისი, 2018

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის  ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის, „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ჰ1“ ქვეპუნქტის, თსუ-ს რექტორის 2018 წლის 17 აპრილის №80/01-01, №81/01-01 და №82/01-01  ბრძანებების, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის  ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორების  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიების  (აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 მაისის №126/2018 დადგენილება) გადაწყვეტილებებისა (წერილები: 08.06.2018, №11734/32; 15.06.2018, №12321/32; 15.06.2018, №12322/32) და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 18 ივნისის №15 სხდომის ოქმის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1.  საკონკურსო კომისიების მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

1.1. კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კათედრა

ა) დიმიტრი კორძაია - პროფესორი;
ბ) ნოდარ ხოდელი - ასოცირებული პროფესორი.

1.2. დერმატოვენეროლოგიის კათედრა

ა) გიორგი გალდავა - პროფესორი;
ბ) თინა ქიტუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

1.3. შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა

ა) ბეჟან წინამძღვრიშვილი - პროფესორი;
ბ) რუსუდან გვენეტაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) მაია ბიწკინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

1.4. შინაგან დაავადებათა კათედრა

ა) ალექსანდრე ალადაშვილი - პროფესორი;
ბ) პავლე მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ვახტანგ ჭუმბურიძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ელენე გიორგაძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.5. ინფექციურ დაავადებათა კათედრა

ა) თენგიზ ცერცვაძე - პროფესორი;
ბ) მანანა თოდუა - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ლალი შარვაძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.6. მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის კათედრა

ა) არჩილ ხომასურიძე - პროფესორი;
ბ) ჯენარო ქრისტესაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ალექსანდრე ლაბარტყავა - ასოცირებული პროფესორი;
დ) რევაზ სულუხია - ასოცირებული პროფესორი;
ე) არსენ გვენეტაძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.7. ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის კათედრა

ა) რომან შაქარიშვილი - პროფესორი;
ბ) ნანა კვირკველია - ასოცირებული პროფესორი;
გ) დავით გიგინეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) დარეჯან გუგუციძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) თამარ ვაშაძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.8. პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის კათედრა

ა) თეიმურაზ ჯორბენაძე - პროფესორი;
ბ) გიორგი პატარაია - ასოცირებული პროფესორი;
გ) თამილა ბაგაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) მარინე შაქარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

1.9. პედიატრიის კათედრა

ა) რუსუდან ქარსელაძე - პროფესორი;
ბ) ლიანა ჟორჟოლიანი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ქეთევან ბარაბაძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.10. გადაუდებელი ქირურგიისა და კრიტიკული მედიცინის კათედრა (2018 წლის 14 მაისამდე - გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის კათედრა)

ა) ზურაბ ჩხაიძე - პროფესორი;
ბ) ეკა ქურდაძე - ასისტენტ-პროფესორი.

1.11. ფარმაკოლოგიის კათედრა

ა) თამარ კეზელი - პროფესორი;
ბ) გულნარა ტაბიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) მედეა კოპალიანი - ასოცირებული პროფესორი.

1.12. ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრა

ა) ნინო ოკრიბელაშვილი - პროფესორი;
ბ) დავით ზურაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

1.13. ზოგადი ქირურგიის კათედრა

ა) გია ლობჟანიძე - პროფესორი;
ბ) ავთანდილ ღირდალაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ზურაბ ბერიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

1.14. კლინიკური ქირურგიის კათედრა

ა) მერაბ კილაძე - პროფესორი;
ბ) მერაბ ხვადაგიანი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ლევან თავბერიძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ამირან ანთაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ვლადიმერ გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

1.15. უროლოგიის კათედრა

ა) თეიმურაზ ჩიგოგიძე - პროფესორი;
ბ) თეიმურაზ დოჭვირი - ასოცირებული პროფესორი.

1.16. კლინიკური და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების კათედრა

ა) ნინო შარაშიძე - პროფესორი;
ბ) მაია ხუბუა - ასოცირებული პროფესორი;
გ) თინათინ სუპატაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
დ) ინგა ბოჭორიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი.

1.17.  ოფთალმოლოგიის კათედრა

ა) მიხეილ ომიაძე - პროფესორი;
ბ) ნიკოლოზ ანთელავა - ასოცირებული პროფესორი.

1.18. სამედიცინო რადიოლოგიის და ენდოსკოპიის კათედრა (2018 წლის 14 მაისამდე - სამედიცინო რადიოლოგიის კათედრა)

ა) მამუკა გურგენიძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.19. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი (2018 წლის 14 მაისამდე არსებული კათედრები: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის და  სამედიცინო  ეთიკისა და ჯანმრთელობის სოციოლოგიის კათედრები)

1.19.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის კათედრა

ა) პაატა იმნაძე - პროფესორი;
ბ) ნატა ყაზახაშვილი - პროფესორი;
გ) ნატო ფიცხელაური - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ლაშა ლორია - ასოცირებული პროფესორი;
ე) შოთა ცანავა - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ქეთევან დადიანი - ასოცირებული პროფესორი.

1.19.2. სამედიცინო ეთიკის კათედრა (2018 წლის 14 მაისამდე - სამედიცინო  ეთიკისა და ჯანმრთელობის სოციოლოგიის კათედრა)

ა) ნინო ჩიხლაძე - პროფესორი;
ბ) მაკა ჯორბენაძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.20. სტომატოლოგიის დეპარტამენტი (2018 წლის 14 მაისამდე არსებული კათედრები: თერაპიული სტომატოლოგიის, ბავშვთა სტომატოლოგიის, ყბა-სახის ქირურგიისა და  ორთოპედიული სტომატოლოგიის და იმპლანტოლოგიის კათედრები)

1.20.1. თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა

ა) ქეთევან კიღურაძე-გოგილაშვილი - პროფესორი;
ბ) ნატალია მანჯავიძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.20.2. ბავშვთა სტომატოლოგიის კათედრა

ა) მანანა კალანდაძე - პროფესორი;
ბ) ოთარ დარჯანია - ასოცირებული პროფესორი.

1.20.3. ყბა-სახის ქირურგიის კათედრა

ა) გიორგი მენაბდე - პროფესორი;
ბ) მამუკა გოგიბერიძე - ასოცირებული პროფესორი.

1.20.4. ორთოპედიული სტომატოლოგიის და იმპლანტოლოგიის კათედრა

ა) ვლადიმერ მარგველაშვილი - პროფესორი;
ბ) შალვა ფარულავა - ასოცირებული პროფესორი.

2. ამოღებულ იქნეს „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №71/2012 დადგენილების I ნაწილის „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“, „ე“ და „ვ“, II ნაწილის  „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“, „ე“, „ვ“ და „ზ“,  III ნაწილის „ა“, „ბ“, „გ“, „თ“, „კ“ და „ლ“, IV ნაწილის  „ა“ და „ბ“, V ნაწილის  „ა“, „გ“, „დ“, „ე“ და „ვ“,  VI ნაწილის  „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“, „ე“ და „ვ“,  VII ნაწილის  „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“,  VIII ნაწილის  „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“ და „ე“, IX ნაწილის  „ა“ და „ბ“, X ნაწილის  „ე“, XI ნაწილის  „ა“ და „გ“,  XII ნაწილის  „ა“, „ბ“ და „დ“, XIII ნაწილის  „ა“, „ბ“ და „გ“, XIV ნაწილის  „ა“ და „ბ“, XV ნაწილის  „ა“, „ბ“ და „დ“, XVI ნაწილის  „ა“ და XVII ნაწილის  „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.
3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ-ს კანცელარიას.
4. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).
5.  დადგენილება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


აკადემიკოსი ნოდარ ცინცაძე
აკადემიური საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე
აკადემიური საბჭოს წევრი
გამოქვეყნების თარიღი:2018-07-05 16:09:03