დეპარტამენტები

  • მათემატიკის დეპარტამენტი
  • კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
  • ფიზიკის დეპარტამენტი
  • ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი
  • ქიმიის დეპარტამენტი
  • ბიოლოგიის დეპარტამენტი
  • გეოგრაფიის დეპარტამენტი
  • გეოლოგიის დეპარტამენტი