დეკანატი
ოთახი 110, თსუ II კორპუსი;
ტელეფონი:
2 250484 (შიდა 2323);     e-mail: science@tsu.ge


საფოსტო მისამართი
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, 0179, თსუ, II კორპუსი.