საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრებილიკა კილაძე
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი

ელექტრონული ფოსტა: lika.kiladze@tsu.ge
ტელ: 2 22 23 92