საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013 წლის I კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 20 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 3 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

II კვარტლის მონაცემებით - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 21 განაცხადი, ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 2 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

III კვარტლის მონაცემებით - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 7 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა;

IV კვარტლის მონაცემებით - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 11 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა.

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014  წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლის I კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 19 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 3 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

2014 წლის II კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 20 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 4 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

2014 წლის III კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 18 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 2 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

2014 წლის IV კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 29 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 1 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);


ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015 წლის I კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 15 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 1 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

2015 წლის II კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 23 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 3 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

2015 წლის III კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 12 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. მათ შორის  2 
განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

2015 წლის IV კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 27 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. მათ შორის  4 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).


ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016 წლის I კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 33 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, მათ შორის  5 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).
2016 წლის II კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 40 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, მათ შორის  6 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).
2016 წლის III კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 17 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, მათ შორის  3 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).
2016 წლის IV კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 21 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა , მათ შორის   2 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე ( ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო ) .

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის I კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა 16 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  6 განაცხადი.  საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან: 11  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად; 2 შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ინფორმაცია გაიცა პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);  3 შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).
2017 წლის II კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა 13 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე,  მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  4 განაცხადი. საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან: 9 შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად; 1 შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ინფორმაცია გაიცა პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);   2 შემთხვევაში განცხადებელს ეცნობა, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია არ მოიპოვება; 1 შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა გადაეგზავნა დოკუმენტის განხილვაზე პასუხისმგებელ პირს.
2017 წლის III  კვარტლის  მონაცემებით შემოვიდა 19 მოთხოვნა  საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  4 განაცხადი. საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან: 11 შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;  1 შემთხვევაში განმცხადებელს ეთხოვა ინფორმაციის დაზუსტება და ინფორმაცია გაიცა დაზუსტებული მოთხოვნის შესაბამისად; 1 შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ინფორმაცია გაიცა პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);  6 შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).
2017 წლის IV  კვარტლის  მონაცემებით შემოვიდა 8 მოთხოვნა  საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  3 განაცხადი. საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან 7  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად; 1 შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ინფორმაცია გაიცა პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018 წლის I კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა 19 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  5 განაცხადი.  საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან:  16  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;   3 შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

2018 წლის II კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა  19 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  4  განაცხადი. 14 შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;  4  შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს; 1 შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ინფორმაცია გაიცა პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

2018 წლის III კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა  7 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  2  განაცხადი. 3 შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;  4  შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს(ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

2018 წლის IV კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა  17 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  2  განაცხადი.  9  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;  8   შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ინფორმაცია გაიცა პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019 წლის I კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა 7 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა 2  განაცხადი.  საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან:  5  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;  2  შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ (განაცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია ასევე შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს და ამ ნაწილში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ).

2019 წლის  II კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა 18 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა 8    განაცხადი.   საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან:  11  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად; 2 შემთხვევაში განმცხადებლებს ეთხოვა მოთხოვნის დაზუსტება და ინფორმაცია გაიცა დაზუსტებული მოთხოვნების (წარმოდგენილი იქნა 2 დაზუსტებული განაცხადი) შესაბამისად; 1  შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ (განაცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია ასევე შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს და ამ ნაწილში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ). 2  შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს.

2019 წლის III კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა  9 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა    5   განაცხადი.    საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან:  6  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;  2  შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ (განაცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია ასევე შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს და ამ ნაწილში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ). 1  შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს.

2019 წლის IV კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა  20  მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის  ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა   6   განაცხადი. საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან:  15 შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად; 3  შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ (განაცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია ასევე შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს და ამ ნაწილში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ).  2  შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს. 

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020 წლის I კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა 10 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა 2  განაცხადი.  საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან ყველა შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;

2020 წლის II კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა 9 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა 4 განაცხადი. საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან:  7  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად;  2  შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს.