ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი:
ნებისმიერ პირს აქვს უფლება საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გაუქმების ან შეცვლის მოთხოვნით მიმართოს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რექტორს,  ან ამ უკანასკნელის გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში – საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით - სასამართლოს (მდებარე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია; მის: თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. N6).