დადგენილება №97/2011
23 სექტემბერი, 2011


სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ


    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 44–ე  მუხლის,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე-12 მუხლის, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 29 ივნისის N64/01-01 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის №74/2011 დადგენილებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2011 წლის 22 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

ა) საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება:

1. ალექსანდრე რონდელი - სრული პროფესორი
2. ზურაბ დავითაშვილი - სრული პროფესორი
3. ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ბ) სოციოლოგიის მიმართულება:

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი - სრული პროფესორი
2. ამირან ბერძენიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3. ლალი სურმანიძე - ასოცირებული პროფესორი
4. ლია წულაძე - ასოცირებული პროფესორი
5. ნინო დურგლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

გ) საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება:

1. იოსებ სალუქვაძე - სრული პროფესორი
2. გიორგი გოგსაძე - სრული პროფესორი
3. მარინა ბოკერია - ასოცირებული პროფესორი
4. ნინო პავლიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5. ია იაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
6. ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი

დ) ფსიქოლოგიის მიმართულება:

1. ნოდარ ბელქანია - სრული პროფესორი
2. გუგული მაღრაძე - სრული პროფესორი
3. თამარ გაგოშიძე - სრული პროფესორი
4. მარინე ჩიტაშვილი - სრული პროფესორი
5. მზია წერეთელი - სრული პროფესორი
6. ნანა სუმბაძე - სრული პროფესორი
7. იამზე კუტალაძე – ასოცირებული პროფესორი
8. შალვა აბზიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
9. მანანა მელიქიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
10. მაია მესტვირიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
11. თამარ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
12. ანასტასია ქიტიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
13. რევაზ ჯორბენაძე - ასოცირებული პროფესორი
14. ლუიზა არუთინოვი - ასოცირებული პროფესორი

ე) ჟურნალისტიკის მიმართულება:

1. დალი ოსეფაშვილი - სრული პროფესორი
2. მარი წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი
3. თამაზ ჯოლოგუა - ასოცირებული პროფესორი
4. ირა ბიჭიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5. ნანული ტალახაძე - ასოცირებული პროფესორი
6. რუსუდან ვაშაკიძე - ასოცირებული პროფესორი
7. ნათია კუპრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ვ) პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულება:

1. მალხაზ მაცაბერიძე - სრული პროფესორი
2. კორნელი კაკაჩია - ასოცირებული პროფესორი
3. ნანა მაჭარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
4. გია ჟორჟოლიანი - ასოცირებული პროფესორი

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. დადგენილების თსუ ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.

4. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ელიზბარ ნადარაია
აკადემიური საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე