დადგენილება №57/2011
29 ივნისი, 2011
ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს 
25.07.2011 № 78/2011, 18.08.2011 №82/2011, 
07.09.2011, №89/2011 , 23.09.2011 №102/2011,  
10.10.2011 №107/2011 , 19.12.2012 №122/2011,  
28.12.2011, №127/2011, 01.03.2012, №16/2012, 
13.03.2012, №18/2012, 11.04.2012, №26/2012, 
23.04.2012, №29/2012, 07.05.2012, №30/2012,
28.05.2012, №38/2012, 11.06.2012, №40/2012, 
13.07.2012, №57/2012, 10.08.2012, №73/2012,   
10.09.2012, №84/2012, 24.09.2012, №92/2012, 
29.10.2012, №104/2012, 22.11.2012, №114/2012,  
10.12.2012, №117/2012, №3/2013, 21.01.2013, 
№13/2013. 04.02.2013, №19/2013, 07.02.2013, 
№30/2013, 18.02.2013, № 41/2013, 04.03.2013, 
№62/2013, 29.04.2013, №65/2013, 29.05.2013, 
№75/2013, 17.06.2013, №79/2013, 01.07.2013, 
№86/2013, 15.07.2013, №91/2013, 09.08.2013, 
№100/2013, 09.09.2013,№110/2013, 30.09.2013,
№113/2013, 04.10.2013, №121/2013, 11.11.2013,
№6/2014, 20.01.2014,  №9/2014, 28.01.2014;
№12/2014, 10.02.2014, №17/2014, 19.02.2014,
№20/2014, 26.02.2014, №24/2014, 10.03.2014, 
№42/2014, 19.05.2014, №56/2014, 16.06.2014, 
№62/2014, 26.06.2014, №68/2014, 14.07.2014,
№76/2014, 17.07.2014, №81/2014, 04.09.2014,
№82/2014, 08.09.2014, №90/2014, 29.09.2014,
№94/2014, 30.09.2014, №100/2014, 30.09.2014,
№104/2014, 06.10.2014, №113/2014, 28.11.2014,
№121/2014, 29.12.2014, №15/2015, 26.01.2015,
№22/2015, 09.02.2015,  №30/2015, 23.02.2015, 
№38/2015, 09.03.2015, №39/2015, 16.03.2015,
№54/2015, 29.05.2015, №60/2015, 19.06.2015,
№61/2015, 19.06.2015,  №65/2015, 6.07.2015,
№68/2015, 6.07.2015,  №70/2015, 27.07.2015,
№84/2015, 04.09.2015, №113/2015, 26.10.2015,
№131/2015, 14.12.2015, №137/2015, 28.12.2015,
№14/2016, 10.02.2016, №17/2016, 17.02.2016,
№22/2016, 19.02.2016, №23/2016, 29.02.2016;
№48/2016, 25.04.2016, №60/2016, 20.06.2016,
№82/2016, 25.07.2016,  №85/2016, 08.08.2016, 
№89/2016, 25.08.2016, №99/2016, 02.09.2016,
№106/2016, 12.09.2016, №109/2016, 19.09.2016,
№138/2016, 30.11.2016, №140/2016, 05.12.2016,
№9/2017, 23.01.2017
, №12/2017, 30.01.2017,
№13/2017, 10.02.2017, №21/2017, 20.02.2017,
№26/2017, 6.03.2017, №31/2017, 27.03.2017,
 №39/2017, 10.04.2017, №48/2017, 1.05.2017,
№57/2017, 17.05.2017, №62/2017, 31.05.2017,
№75/2017, 26.06.2017, №82/2017, 14.07.2017,
№90/2017, 25.07.2017, №100/2017, 04.09.2017,
№107/2017, 15.09.2017, №118/2017, 16.10.2017,
№123/2017, 23.10.2017, №129/2017, 6.11.2017,
№159/2017, 27.12.2017, №13/2018, 22.01.2018,
№30/2018, 5.02.2018, №48/2018, 12.02.2018,
№73/2018, 19.02.2018, №85/2018, 26.02.2018,
№91/2018, 19.03.2018,№97/2018, 2.04.2018,
№102/2018, 23.04.2018, №120/2018, 30.04.2018,
№121/2018, 14.05.2018; №156/2018, 18.06.2018;
 №164/2018, 28.06.2018;№182/2018, 30.07.2018;
№199/2018, 13.09.2018; №226/2018, 12.11.2018;
№246/2018, 27.12.2018; №247/2018, 27.12.2018;
№25/2019, 4.03.2019; №37/2019, 26.03.2019;
№42/2019, 4.04.2019; №43/2019, 4.04.2019;
№48/2019, 6.05.2019; №61/2019, 20.05.2019;
№83/2019, 1.07.2019; №84/2019, 1.07.2019;
№99/2019, 22.07.2019; №115/2019, 6.09.2019;
№122/2019, 23.09.2019; №141/2019, 9.12.2019;
№142/2019, 9.12.2019; №145/2019, 18.12.2019
დადგენილებებით


საგანმანათლებლო პროგრამების
დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 57-ე მუხლის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს  სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:

I. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტი:

ა) საბაკალავრო პროგრამები:

1.    კომპიუტერული მეცნიერება (დანართი 1); (13.03.2012, №18/2012) ( №91/2013, 09.08.2013) (№20/2014, 26.02.2014)  (№56/2014, 16.06.2014)  (№15/2015, 26.01.2015)  (№82/2016, 25.07.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№82/2017, 14.07.2017) (№13/2018, 22.01.2018) (№73/2018, 19.02.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
2.    მათემატიკა (დანართი 2); ( №65/2013, 29.05.2013), ( №91/2013, 09.08.2013), (30.09.2013, №110/2013) ( №70/2015, 27.07.2015) (№13/2018, 22.01.2018) (№30/2018, 5.02.2018) (№73/2018, 19.02.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
3.    ფიზიკა (დანართი 3); (13.03.2012, №18/2012) ( №65/2013, 29.05.2013) ( №91/2013, 09.08.2013), (30.09.2013, №110/2013) (№20/2014, 26.02.2014)  (№15/2015, 26.01.2015)  (№30/2015, 23.02.2015) ( №68/2015, 6.07.2015)  (№14/2016, 10.02.2016) (№122/2019, 23.09.2019)
4.    ქიმია (დანართი 4); (13.03.2012, №18/2012) ( №65/2013, 29.05.2013) ( №91/2013, 09.08.2013), (30.09.2013, №110/2013) (№20/2014, 26.02.2014)  (№56/2014, 16.06.2014)  (№39/2015, 16.03.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№14/2016, 10.02.2016)  (№60/2016, 20.06.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№75/2017, 26.06.2017) (№82/2017, 14.07.2017) (№73/2018, 19.02.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
5.    ბიოლოგია (დანართი 5); ( №65/2013, 29.05.2013) ( №91/2013, 09.08.2013) (№20/2014, 26.02.2014)  (№17/2016, 17.02.2016)  (№60/2016, 20.06.2016) (№73/2018, 19.02.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
6.    გეოგრაფია (დანართი 6); (13.03.2012, №18/2012) ( №65/2013, 29.05.2013) (№20/2014, 26.02.2014)  (№56/2014, 16.06.2014)  (№60/2016, 20.06.2016)
(№75/2017, 26.06.2017) (№37/2019, 26.03.2019)
7.    გეოლოგია (დანართი 7); (13.03.2012, №18/2012)  (№56/2014, 16.06.2014)(№82/2014, 08.09.2014)  (№15/2015, 26.01.2015) (№164/2018, 28.06.2018)
8.    ელექტრონიკა (დანართი 8); (13.03.2012, №18/2012) ( №65/2013, 29.05.2013) ( №91/2013, 09.08.2013)  (№56/2014, 16.06.2014) (№13/2018, 22.01.2018)
81.   გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია (დანართი 190); (25.07.2011, №78/2011 ) ( №65/2013, 29.05.2013) (30.09.2013, №110/2013) (№20/2014, 26.02.2014)(№82/2014, 08.09.2014)  (№15/2015, 26.01.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)(№21/2017, 20.02.2017) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
82.   კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ–ფრანგული) (დანართი 191); (25.07.2011, №78/2011 ) (24.09.2012, №92/2012) (№118/2017, 16.10.2017) (№73/2018, 19.02.2018) (№142/2019, 9.12.2019)
83.   ეკოლოგია (დანართი 192); (25.07.2011, №78/2011 ) ( №91/2013, 09.08.2013) (30.09.2013, №110/2013) (№20/2014, 26.02.2014) (№9/2017, 23.01.2017)
84. სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) (დანართი 222); (№94/2014, 30.09.2014)
85. სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) (დანართი 223); (№94/2014, 30.09.2014)
86. სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმია-ბიოქიმიის საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) (დანართი 224). (№94/2014, 30.09.2014)
87. კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) (დანართი 293). (№247/2018, 27.12.2018)  (№115/2019, 6.09.2019)
88. ქიმია (ინგლისურენოვანი) (დანართი 294); (№42/2019, 4.04.2019)  (№61/2019, 20.05.2019)  (№142/2019, 9.12.2019)

ბ) სამაგისტრო პროგრამები:

9.      კომპიუტერული მეცნიერება (დანართი 9); (13.03.2012, №18/2012, 11.04.2012, №26/2012) ( №91/2013, 09.08.2013) (№113/2015, 26.10.2015) (№82/2017, 14.07.2017) (№30/2018, 5.02.2018)
10.    ინფორმაციული სისტემები (დანართი 10); (11.04.2012, №26/2012) ( №91/2013, 09.08.2013) (№70/2015, 27.07.2015) (№113/2015, 26.10.2015) (№17/2016, 17.02.2016)
11.    ინფორმაციული ტექნოლოგიები (დანართი 11); (11.04.2012, №26/2012) ( №91/2013, 09.08.2013) (№70/2015, 27.07.2015) (№113/2015, 26.10.2015) (№164/2018, 28.06.2018)
12.    მათემატიკა (დანართი 12); (11.04.2012, №26/2012) (№56/2014, 16.06.2014) (№30/2015, 23.02.2015) (№70/2015, 27.07.2015) (№30/2018, 5.02.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
13.    გამოყენებითი მათემატიკა (დანართი 13); (11.04.2012, №26/2012) (№30/2015, 23.02.2015) (№70/2015, 27.07.2015) (№75/2017, 26.06.2017)
14.    ფუნდამენტური ფიზიკა (დანართი 14); ( 18.08.2011, №82/2011) (11.04.2012, №26/2012) (№30/2013, 18.02.2013) ( №91/2013, 09.08.2013) (№20/2014, 26.02.2014) (№56/2014, 16.06.2014)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№23/2016, 29.02.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№164/2018, 28.06.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
15.    გამოყენებითი ფიზიკა (დანართი 15); ( 18.08.2011, №82/2011) (11.04.2012, №26/2012) (№30/2013, 18.02.2013) ( №91/2013, 09.08.2013), (30.09.2013, №110/2013) (№56/2014, 16.06.2014) (№54/2015, 29.05.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)   (№17/2016, 17.02.2016)  (№23/2016, 29.02.2016)
(№75/2017, 26.06.2017) (№83/2019, 1.07.2019)  (№115/2019, 6.09.2019)
16.    ქიმია (დანართი 16); (11.04.2012, №26/2012)(№82/2014, 08.09.2014)   ( №68/2015, 6.07.2015) ( №70/2015, 27.07.2015)  (№60/2016, 20.06.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№75/2017, 26.06.2017)(№13/2018, 22.01.2018) (№30/2018, 5.02.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
17.    ქიმიური ექსპერტიზა (დანართი 17) (№70/2015, 27.07.2015) 
18.    ბიოლოგია (დანართი 18); ( 18.08.2011, №82/2011) (11.04.2012, №26/2012)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№70/2015, 27.07.2015)  (№60/2016, 20.06.2016)
(№75/2017, 26.06.2017)(№30/2018, 5.02.2018) (№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019)
19.    ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება (დანართი 19); (11.04.2012, №26/2012), (30.09.2013, №110/2013) (№20/2014, 26.02.2014) (№70/2015, 27.07.2015) (№37/2019, 26.03.2019)
20.    გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება (დანართი 20); (11.04.2012, №26/2012) (№20/2014, 26.02.2014)(№82/2014, 08.09.2014) (№70/2015, 27.07.2015) (№82/2016, 25.07.2016)(№118/2017, 16.10.2017) (№13/2018, 22.01.2018)  (№115/2019, 6.09.2019)
21.    გეოლოგია (დანართი 21); (11.04.2012, №26/2012) (№70/2015, 27.07.2015)
22.    ბიოფიზიკა (ინტერდისციპლინური) (დანართი 22); (11.04.2012, №26/2012) (№82/2016, 25.07.2016)
23.    ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (დანართი 23); (11.04.2012, №26/2012) (№56/2014, 16.06.2014) (№70/2015, 27.07.2015)
231.   გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (დანართი 193); (25.07.2011, №78/2011 ) ( №65/2013, 29.05.2013) (№20/2014, 26.02.2014) (№70/2015, 27.07.2015) (№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019)
232.   გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ინგლისურენოვანი) (დანართი 194); (25.07.2011, №78/2011 ) (№20/2014, 26.02.2014) (№70/2015, 27.07.2015)
233.   სამედიცინო მოლეკულური ბიოლოგია (ინგლისურენოვანი) (დანართი 195). (25.07.2011, №78/2011)
234. წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (დანართი 275). (№13/2017, 10.02.2017)

გ) სადოქტორო პროგრამები:

24.    კომპიუტერული მეცნიერება (დანართი 24); (№70/2015, 27.07.2015) (№115/2019, 6.09.2019)
25.    მათემატიკა (დანართი 25); (№164/2018, 28.06.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
26.    ფიზიკა (დანართი 26); (13.03.2012, №18/2012) (№56/2014, 16.06.2014) (№70/2015, 27.07.2015) (№23/2016, 29.02.2016) (№60/2016, 20.06.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№83/2019, 1.07.2019) 
27.    ქიმია (დანართი 27);  ( №68/2015, 6.07.2015) (№115/2019, 6.09.2019)
28.    ბიოლოგია (დანართი 28); (№70/2015, 27.07.2015) (№115/2019, 6.09.2019)
29.    გეოგრაფია (დანართი 29); (№70/2015, 27.07.2015) (№37/2019, 26.03.2019)
30.    გეოლოგია (დანართი 30); (№15/2015, 26.01.2015) (№70/2015, 27.07.2015) (№164/2018, 28.06.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
31.    ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (დანართი 31); (№56/2014, 16.06.2014) (№70/2015, 27.07.2015) (№115/2019, 6.09.2019)
32.    ბიოფიზიკა (დანართი 32);
33.    გამოყენებითი ეკოლოგია (დანართი 33); ( 18.08.2011, №82/2011) ; ( 23.09.2011, №102/2011), (30.09.2013, №110/2013);  (№70/2015, 27.07.2015) (№115/2019, 6.09.2019)
331. საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა მათემატიკაში (ინგლისურენოვანი) (დანართი 281); (№26/2017, 6.03.2017) (№123/2017, 23.10.2017)
332. პალეონტოლოგია-პალეოანთროპოლოგია (დანართი 297);  (№84/2019, 1.07.2019) II. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

ა) საბაკალავრო პროგრამები:

34.    ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 34); (№30/2013, 18.02.2013) (10.09.2012, №84/2012)  (09.09.2013, №100/2013) (19.02.2014,  №17/2014)(04.09.2014, №81/2014) (№22/2015, 09.02.2015) (№38/2015, 09.03.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№23/2016, 29.02.2016)  (№48/2016, 25.04.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
35.    ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართულ–რუსულენოვანი) (დანართი 35);   ( 07.09.2011, №89/2011) ( 23.09.2011, №102/2011) (№30/2013, 18.02.2013) (10.09.2012, №84/2012) (19.02.2014,  №17/2014)(04.09.2014, №81/2014)  (№22/2015, 09.02.2015) (№38/2015, 09.03.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№23/2016, 29.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№97/2018, 2.04.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
36.    პოლიტიკის მეცნიერება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 36); (№30/2013, 18.02.2013) (10.09.2012, №84/2012)(04.09.2014, №81/2014) (№22/2015, 09.02.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№23/2016, 29.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
37.    სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 37); (№30/2013, 18.02.2013) (09.09.2013, №100/2013)  (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014) (№22/2015, 09.02.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№23/2016, 29.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
38.    სოციალური მუშაობა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 38); (№30/2013, 18.02.2013) (09.09.2013, №100/2013)  (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014) (№22/2015, 09.02.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№23/2016, 29.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
39.    ფსიქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 39); (№30/2013, 18.02.2013) (09.09.2013, №100/2013)  (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014,№81/2014)  (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
40.    საზოგადოებრივი გეოგრაფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 40); (№30/2013, 18.02.2013) (10.09.2012, №84/2012) (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014) (№22/2015, 09.02.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№23/2016, 29.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
41.    საერთაშორისო ურთიერთობები (დანართი 41); (№30/2013, 18.02.2013) (10.09.2012, №84/2012) (04.09.2014, №81/2014) (№22/2015, 09.02.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№23/2016, 29.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)


ბ) დამატებითი სპეციალობა:

42.    გენდერის კვლევა (დანართი 42); (№21/2017, 20.02.2017)

გ) სამაგისტრო პროგრამები:

43.    გენდერის კვლევა (დანართი 43); (28.05.2012, №38/2012) (09.09.2013, №100/2013)  (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014) (№22/2015, 09.02.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№22/2016, 19.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
44.    კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (დანართი 44); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
45.    მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები (დანართი 45); (10.10.2011 №107/2011) (№30/2013, 18.02.2013) (28.05.2012, №38/2012) (10.09.2012, №84/2012) (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014)  ( №68/2015, 6.07.2015)   (№137/2015, 28.12.2015)  (№22/2016, 19.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
46.    მედია და ახალი ტექნოლოგიები (დანართი 46); (28.05.2012, №38/2012) (10.09.2012, №84/2012)  (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014)  (№22/2016, 19.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017)(№91/2018, 19.03.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
47.    გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია (დანართი 47); (10.10.2011 №107/2011) (10.09.2012, №84/2012) (09.09.2013, №100/2013)  (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014)  (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით) 
48.    ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია (დანართი 48); (19.02.2014,  №17/2014)  
49.    ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება (დანართი 49); (№30/2013, 18.02.2013) (09.09.2013, №100/2013)   (19.02.2014,  №17/2014)  (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
50.    ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება (დანართი 50); (28.05.2012, №38/2012) (10.09.2012, №84/2012) (09.09.2013, №100/2013) (19.02.2014,  №17/2014)(04.09.2014, №81/2014) (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
51.    განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა (დანართი 51); (№30/2013, 18.02.2013) (28.05.2012, №38/2012) (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
52.    განწყობის ფსიქოლოგია, კვლევა და კონსულტირება (დანართი 52); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
53.    კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (დანართი 53); (28.05.2012, №38/2012) (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
54.    სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები (დანართი 54); 
55.    სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია (დანართი 55); (10.09.2012, №84/2012) (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
56.    ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (დანართი 56); (28.05.2012, №38/2012) ( 10.08.2012, №73/2012) ( №91/2013, 09.08.2013) (09.09.2013, №100/2013)  (19.02.2014,  №17/2014)(04.09.2014, №81/2014) (№38/2015, 09.03.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
57.    ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) (დანართი 57); (10.09.2012, №84/2012) (09.09.2013, №100/2013)   (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
58.    შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (დანართი 58); (№30/2013, 18.02.2013) (28.05.2012, №38/2012) (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
59.    სოციალური მუშაობა (დანართი 59); (04.10.2013, №113/2013)  (№22/2015, 09.02.2015) (№22/2016, 19.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019)
60.    სოციოლოგია (დანართი 60); (09.09.2013, №100/2013) (04.10.2013, №113/2013) (№9/2017, 23.01.2017)  (№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№199/2018, 13.09.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
61.    ამოღებულია; (11.06.2012, №40/2012) 
62.    საზოგადოებრივი გეოგრაფია (დანართი 62); (№30/2013, 18.02.2013) (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014)  (№22/2015, 09.02.2015) (№38/2015, 09.03.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015)  (№22/2016, 19.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019)
63.    პოლიტიკის მეცნიერება (დანართი 63); (№30/2013, 18.02.2013) (10.09.2012, №84/2012) (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014)  (№22/2015, 09.02.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№22/2016, 19.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
64.    სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა (დანართი 64); (№30/2013, 18.02.2013) (28.05.2012, №38/2012) (10.09.2012, №84/2012) (№22/2015, 09.02.2015) (№38/2015, 09.03.2015) (№22/2016, 19.02.2016)(№21/2017, 20.02.2017)(№91/2018, 19.03.2018)
65.    დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა (დანართი 65); (№30/2013, 18.02.2013) (№75/2013, 17.06.2013) (10.08.2012, №73/2012) (04.10.2013, №113/2013)  (19.02.2014,  №17/2014) (№20/2014, 26.02.2014) (№100/2014, 30.09.2014) (№22/2016, 19.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
66.    ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები (დანართი 66);  (19.02.2014,  №17/2014) (№20/2014, 26.02.2014)  (№100/2014, 30.09.2014)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№22/2016, 19.02.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)
661.  ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირება და კონსულტირება (დანართი 197); (07.05.2012, №30/2012 ) (19.02.2014,  №17/2014)  (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
662. გენდერის კვლევა (ინგლისურენოვანი) (დანართი 212); (09.09.2013, №100/2013)
663. დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია (დანართი 219). (№42/2014, 19.05.2014) (04.09.2014, №81/2014) (№22/2016, 19.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№99/2019, 22.07.2019) (№115/2019, 6.09.2019) 
664. ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები (დანართი 220). (№76/2014, 17.07.2014) (04.09.2014, №81/2014)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№199/2018, 13.09.2018) (№99/2019, 22.07.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
665. კულტურის და მედიის სოციოლოგია (დანართი 251). (№113/2014, 28.11.2014) (№137/2015, 28.12.2015)  (№22/2016, 19.02.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
666. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (დანართი 256, ყოფილი დანართები 233 და 44); (№61/2015, 19.06.2015) (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№23/2016, 29.02.2016)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
667. ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება (დანართი 258, ყოფილი დანართები 234 და 49);  (№65/2015, 6.07.2015)(№9/2017, 23.01.2017)(№21/2017, 20.02.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№91/2018, 19.03.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019)
668. ადგილობრივი თვითმმართველობა და განვითარების კვლევები (დანართი 277); (№21/2017, 20.02.2017) (№75/2017, 26.06.2017)
669. მედია ფსიქოლოგია და კომუნიკაციები (დანართი 283); (№75/2017, 26.06.2017)
6610. მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები (ინგლისურენოვანი) (დანართი 295); (№42/2019, 4.04.2019) (№61/2019, 20.05.2019) (№99/2019, 22.07.2019) 
6611. პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება (ინგლისურენოვანი) (დანართი 296); (№42/2019, 4.04.2019)

დ) სადოქტორო პროგრამები:

67.    კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (დანართი 67); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით) 
68.    ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება (დანართი 68); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
69.    შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (დანართი 69); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
70.    სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია; პოლიტიკური ფსიქოლოგია; კულტურული ფსიქოლოგია) (დანართი 70); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
71.    ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) (დანართი 71); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
72.    სოციალური მუშაობა (დანართი 72); (№100/2014, 30.09.2014)  ( №68/2015, 6.07.2015) (№85/2016, 08.08.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
73.    სოციოლოგია (დანართი 73);  ( №68/2015, 6.07.2015) (№85/2016, 08.08.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
74.    პოლიტიკის მეცნიერება (დანართი 74);  ( №68/2015, 6.07.2015) (№85/2016, 08.08.2016)(№9/2017, 23.01.2017) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
75.    საზოგადოებრივი გეოგრაფია (დანართი 75);  ( №68/2015, 6.07.2015) (№85/2016, 08.08.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
76.    კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (დანართი 76); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
761. მასობრივი კომუნიკაცია (დანართი 198); (07.05.2012, №30/2012 ) (09.09.2013, №100/2013)   ( №68/2015, 6.07.2015) (№85/2016, 08.08.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
762. „საერთაშორისო ურთიერთობები“ (დანართი 199); (28.05.2012, №38/2012) (№30/2013, 18.02.2013) (№38/2015, 09.03.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015)  (№137/2015, 28.12.2015) (№85/2016, 08.08.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№75/2017, 26.06.2017)(№90/2017, 25.07.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
763. გენდერის კვლევა (ინგლისურენოვანი საერთაშორისო პროგრამა) (დანართი 200); (28.05.2012, №38/2012) (09.09.2013, №100/2013)  (№85/2016, 08.08.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
764. პიროვნების და კლინიკური ფსიქოლოგია (დანართი 203); (29.10.2012, №104/2012) (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
765. საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი საერთაშორისო პროგრამა) (დანართი 204); ( 29.10.2012, №104/2012)
766. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია (დანართი 218). (№20/2014, 26.02.2014) (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
767. კულტურის და მედიის სოციოლოგია (დანართი 252). (№113/2014, 28.11.2014)  ( №68/2015, 6.07.2015) (№85/2016, 08.08.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
768. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (დანართი 257, ყოფილი დანართები 242 და 76); (№61/2015, 19.06.2015)  ( №68/2015, 6.07.2015) (№85/2016, 08.08.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
769.     დემოგრაფია (დანართი 268); (№137/2015, 28.12.2015) (№85/2016, 08.08.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
7610. ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება (დანართი 269); (№137/2015, 28.12.2015) (№22/2016, 19.02.2016) (№85/2016, 08.08.2016) (№99/2016, 02.09.2016) (№75/2017, 26.06.2017) (№115/2019, 6.09.2019)
7611. ურბანისტიკა (დანართი 271); (№23/2016, 29.02.2016)
7612. ურბანისტიკა (ინგლისურენოვანი) (დანართი 272); (№85/2016, 08.08.2016)

 
III. ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი:

ა) საბაკალავრო პროგრამები:

77.    ეკონომიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 77); ( 18.08.2011, №82/2011) (11.04.2012, №26/2012) (№30/2013, 18.02.2013) ( №91/2013, 09.08.2013); (№6/2014, 20.01.2014 ) (№68/2014, 14.07.2014) (№70/2015, 27.07.2015)(№12/2017, 30.01.2017) (№90/2017, 25.07.2017) (№85/2018, 26.02.2018) (№164/2018, 28.06.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019) (№145/2019, 18.12.2019)
78.    ბიზნესის ადმინისტრირება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 78); (№30/2013, 18.02.2013); (№6/2014, 20.01.2014) (№68/2014, 14.07.2014) (№15/2015, 26.01.2015) (№70/2015, 27.07.2015) (№14/2016, 10.02.2016) (№12/2017, 30.01.2017) (№90/2017, 25.07.2017) (№85/2018, 26.02.2018)(№97/2018, 2.04.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
79.    ტურიზმი (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 79). ( 28.12.2011, №127/2011) (№30/2013, 18.02.2013) (№100/2014, 30.09.2014) (№131/2015, 14.12.2015) (№14/2016, 10.02.2016) (№82/2016, 25.07.2016) (№12/2017, 30.01.2017) (№90/2017, 25.07.2017) (№85/2018, 26.02.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
791. ეკონომიკა (ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა) (დანართი 274). (№138/2016, 30.11.2016)


ბ) სამაგისტრო პროგრამები:

80.    ეკონომიკა (დანართი 80); ( 28.12.2011, №127/2011) (№79/2013, 01.07.2013) (13.07.2012, №57/2012) (22.11.2012, №114/2012) (10.02.2014, №12/2014) (№68/2014, 14.07.2014) (№15/2015, 26.01.2015) (№22/2015, 09.02.2015) (№70/2015, 27.07.2015) (№12/2017, 30.01.2017) (№90/2017, 25.07.2017) (№13/2018, 22.01.2018) (№85/2018, 26.02.2018) (№164/2018, 28.06.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019) (№145/2019, 18.12.2019)
81.    ბიზნესის ადმინისტრირება (დანართი 81); (18.08.2011, №82)  (28.12.2011, №127/2011) (№79/2013, 01.07.2013) ( 13.07.2012, №57/2012) (10.02.2014, №12/2014) (№68/2014, 14.07.2014) (№100/2014, 30.09.2014) (№15/2015, 26.01.2015) (№30/2015, 23.02.2015) (№70/2015, 27.07.2015)(№12/2017, 30.01.2017) (№90/2017, 25.07.2017) (№85/2018, 26.02.2018)(№97/2018, 2.04.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№37/2019, 26.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№83/2019, 1.07.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
82.    ეკონომიკა (ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა) (დანართი 82); (№79/2013, 01.07.2013) (04.10.2013, №113/2013) (№85/2018, 26.02.2018)
83.    საერთაშორისო საწარმოთა მართვა (დანართი 83); ( 28.12.2011, №127/2011) ( №65/2013, 29.05.2013) (№79/2013, 01.07.2013) (№42/2014, 19.05.2014) (№68/2014, 14.07.2014) (№100/2014, 30.09.2014)
831. ტურიზმი (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის სამაგისტრო პროგრამა) (დანართი 211); (№62/2013, 29.04.2013) (№100/2014, 30.09.2014) (№12/2017, 30.01.2017) (№90/2017, 25.07.2017)(№97/2018, 2.04.2018) (№164/2018, 28.06.2018) (№25/2019, 4.03.2019)
832. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ლუმიერის უნივერსიტეტის  - ლიონ 2 (საფრანგეთი) ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამა „ტურიზმი“ (დანართი  289); (№97/2018, 2.04.2018) (№83/2019, 1.07.2019) 


გ) სადოქტორო პროგრამები:

84.    ეკონომიკა (დანართი 84); (11.04.2012, №26/2012) (№24/2014, 10.03.2014) (№70/2015, 27.07.2015) (№13/2018, 22.01.2018) (№85/2018, 26.02.2018)(№115/2019, 6.09.2019) 
85.    ბიზნესის ადმინისტრირება (დანართი 85); (11.04.2012, №26/2012) (№24/2014, 10.03.2014) (№70/2015, 27.07.2015) (№31/2017, 27.03.2017) (№85/2018, 26.02.2018)(№97/2018, 2.04.2018) (№99/2019, 22.07.2019) 
86.    ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის სადოქტორო პროგრამა) (დანართი 86); (11.04.2012, №26/2012) (№91/2013, 09.08.2013) (№24/2014, 10.03.2014) (№31/2017, 27.03.2017) (№85/2018, 26.02.2018) (№115/2019, 6.09.2019)

დ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:  

861. ოფისის მენეჯერი (მდივან - რეფერენტი) (II საფეხური) (დანართი 205); (10.12.2012, №117/2012)
862. ოფისის მენეჯერი (მდივან - რეფერენტი) (III საფეხური) (დანართი 206); (10.12.2012, №117/2012) 
863. გიდის (ტურის მეგზურის) ბიზნესი (IV საფეხური) (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (დანართი 208); (№62/2013, 29.04.2013) 
864. სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტი (V საფეხური) (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (დანართი 209); (№62/2013, 29.04.2013) 
865. ტურიზმის მენეჯმენტი (V საფეხური) (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (დანართი 210); (№62/2013, 29.04.2013)
866. სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტი (IV საფეხური) (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (დანართი 213); (№121/2013, 11.11.2013) (10.02.2014, №12/2014)
867. სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტი (V საფეხური) (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (დანართი 214); (№121/2013, 11.11.2013) (№164/2018, 28.06.2018)
868. ტურიზმის მენეჯმენტი (IV საფეხური) (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (დანართი 215); (№121/2013, 11.11.2013) (10.02.2014, №12/2014) (№164/2018, 28.06.2018)
869. ტურიზმის მენეჯმენტი (V საფეხური) (ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (დანართი 216). (№121/2013, 11.11.2013) (10.02.2014, №12/2014)
8610. აგროლოჯისტიკის ოპერატორი (მე-4 საფეხური) (დანართი 254); (№60/2015, 19.06.2015)
8611. აგროლოჯისტიკის ოპერატორი (მე-5 საფეხური) (დანართი 255); (№60/2015, 19.06.2015)
8612. საბაჟო საქმე (დანართი 261); (№113/2015, 26.10.2015) (№82/2016, 25.07.2016)(№140/2016, 05.12.2016)(№57/2017, 17.05.2017)(№102/2018, 23.04.2018) (№25/2019, 4.03.2019)(№48/2019, 6.05.2019)
8613 . საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი (მე-5 საფეხური) (დანართი 262); (№113/2015, 26.10.2015) (№82/2016, 25.07.2016)(№140/2016, 05.12.2016)(№57/2017, 17.05.2017)(№102/2018, 23.04.2018)
8614. ტუროპერატორი (მე-5 საფეხური) (დანართი 263); (№113/2015, 26.10.2015) (№82/2016, 25.07.2016)(№140/2016, 05.12.2016)(№57/2017, 17.05.2017)(№102/2018, 23.04.2018)
8615. სასტუმრო საქმის სპეციალისტი (მე-4 საფეხური) (დანართი 264); (№113/2015, 26.10.2015) (№82/2016, 25.07.2016)(№140/2016, 05.12.2016)(№57/2017, 17.05.2017)
8616. შემფასებელი (მე-5 საფეხური) (დანართი 265); (№113/2015, 26.10.2015) (№82/2016, 25.07.2016)(№140/2016, 05.12.2016)(№57/2017, 17.05.2017)(№102/2018, 23.04.2018) (№25/2019, 4.03.2019)
8617. ბუღალტერი (მეხუთე საფეხური)(მოდულური) (დანართი 284); (№90/2017, 25.07.2017)
8618. ბანკის მოლარე-ოპერატორი (მესამე საფეხური)(მოდულური) (დანართი 285); (№90/2017, 25.07.2017)
8619. სოფლის მეურნეობის ბიზნესის მწარმოებელი (მეოთხე საფეხური)(საგნობრივი) (დანართი 286). (№90/2017, 25.07.2017)
8620. სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა (მოდულური) (დანართი  290); (№102/2018, 23.04.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№48/2019, 6.05.2019)
8621. საოფისე საქმე (მოდულური) (დანართი  291).  (№102/2018, 23.04.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№48/2019, 6.05.2019) 
IV. იურიდიული ფაკულტეტი:

ა) საბაკალავრო პროგრამა:

87.    სამართალი (დანართი 87); (28.05.2012, №38/2012) ( №91/2013, 09.08.2013) (№107/2017, 15.09.2017)(№199/2018, 13.09.2018)
88.    საერთაშორისო სამართალი (დანართი 88); (28.05.2012, №38/2012) ( №91/2013, 09.08.2013)

ბ) სამაგისტრო პროგრამა:

89.    სამართალი (დანართი 89); (28.05.2012, №38/2012) (№107/2017, 15.09.2017) (№48/2018, 12.02.2018)(№199/2018, 13.09.2018)
90.    საჯარო მმართველობა (ქალაქ შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან) (დანართი 90); ( №91/2013, 09.08.2013) (№9/2014, 28.01.2014) (№60/2015, 19.06.2015)
91.    საერთაშორისო სამართალი (დანართი 91); (28.05.2012, №38/2012) 
911. მიგრაციის მართვა (დანართი 207). (№41/2013, 04.03.2013) ( №91/2013, 09.08.2013) (№121/2013, 11.11.2013) (№226/2018, 12.11.2018)

 
გ) სადოქტორო პროგრამები:

92.    სამართალი (დანართი 92); (28.05.2012, №38/2012) (№9/2017, 23.01.2017) (№107/2017, 15.09.2017) (№48/2018, 12.02.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
921. ევროპისმცოდნეობა (დანართი 217). (№121/2013, 11.11.2013) (№20/2014, 26.02.2014) (№25/2019, 4.03.2019)

დ) ინტერფაკულტეტური პროგრამები: (№121/2014, 29.12.2014)

922.   სამაგისტრო პროგრამა ევროპისმცოდნეობაში (დანართი 253, ყოფილი დანართი 196). (18.08.2011, №82/2011) (№3/2013, 21.01.2013) (№41/2013, 04.03.2013).  

V. მედიცინის ფაკულტეტი:

ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:


93.    კბილის სატექნიკო საქმე (დანართი 93);
931. ექთნის თანაშემწე (III საფეხური) (დანართი 201); (10.09.2012, №84/2012);  
932. მასაჟისტი (III საფეხური) (დანართი 202). (10.09.2012, №84/2012); 
933. მასაჟისტ-რეაბილიტატორი (მეხუთე საფეხური)(მოდულური)(დანართი 287); (№90/2017, 25.07.2017)

ბ) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები:

94.    მედიცინა (დანართი 94); (№30/2013, 18.02.2013); (09.09.2013, №100/2013); (№82/2014, 08.09.2014); (№70/2015, 27.07.2015) (№89/2016, 25.08.2016) (№107/2017, 15.09.2017) (№85/2018, 26.02.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019) (№142/2019, 9.12.2019)
95.    სტომატოლოგია (დანართი 95); (№89/2016, 25.08.2016) (№107/2017, 15.09.2017) (№85/2018, 26.02.2018) (№142/2019, 9.12.2019)
96.    მედიცინა (ინგლისურენოვანი) (დანართი 96); (№30/2013, 18.02.2013); (09.09.2013, №100/2013); (№82/2014, 08.09.2014);  (№70/2015, 27.07.2015)  (№89/2016, 25.08.2016) (№107/2017, 15.09.2017) (№159/2017, 27.12.2017) (№85/2018, 26.02.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019) (№142/2019, 9.12.2019)
961. სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)  (დანართი 300); (№141/2019, 9.12.2019)

გ) საბაკალავრო პროგრამები:

97.    ოკუპაციური თერაპია (დანართი 97); (№107/2017, 15.09.2017) (№85/2018, 26.02.2018)

დ) სამაგისტრო პროგრამები:

98.    საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (დანართი 98); (04.10.2013, №113/2013);  (№70/2015, 27.07.2015) (№107/2017, 15.09.2017) (№85/2018, 26.02.2018) (№142/2019, 9.12.2019)
981. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ინგლისურენოვანი) (დანართი 276). (№13/2017, 10.02.2017) (№164/2018, 28.06.2018)

ე) სადოქტორო პროგრამები:

99.    კლინიკური და ტრანსლიაციური მედიცინა (დანართი 99) (№89/2016, 25.08.2016) (№107/2017, 15.09.2017) (№85/2018, 26.02.2018) (№246/2018, 27.12.2018) (№115/2019, 6.09.2019) (№142/2019, 9.12.2019)
100.    საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია (დანართი 100) (№89/2016, 25.08.2016); (№107/2017, 15.09.2017) (№85/2018, 26.02.2018) (№115/2019, 6.09.2019) (№142/2019, 9.12.2019)

ვ) ინტერფაკულტეტური პროგრამები: (№62/2017, 31.05.2017)

1001. ინტერდისციპლინური სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა „ტრანსლაციური ბიო-მედიცინა“ (მიმართულება - „ჰეპატოლოგია“) (დანართი 282); (№62/2017, 31.05.2017) (№75/2017, 26.06.2017) (№100/2017, 04.09.2017) (№107/2017, 15.09.2017)


VI. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი:

ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

101.    ტანსაცმლის დიზაინი (IV საფეხური) (დანართი 101); (№164/2018, 28.06.2018)
102.    ტანსაცმლის დიზაინი (V საფეხური) (დანართი 102);
103.    კინო–ტელე რეჟისორი (IV საფეხური) (დანართი 103);
104.    კინო–ტელე რეჟისორი (V  საფეხური) (დანართი 104); (№164/2018, 28.06.2018)
1041. ბიბლიოთეკარი (მე-4 საფეხური) (დანართი 266); (№113/2015, 26.10.2015)(№140/2016, 05.12.2016)(№57/2017, 17.05.2017) (№129/2017, 6.11.2017) (№164/2018, 28.06.2018)

ბ) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

105. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (აფხაზურენოვანთათვის/აზერბაიჯანულენოვანთათვის/სომხურენოვანთათვის/ოსურენოვანთათვის) (დანართი 105). (№83/2019, 1.07.2019)

გ) საბაკალავრო პროგრამები:

106.    ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 106); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
107.    ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 107); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
108.    არქეოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 108); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
109.    ეთნოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 109); (№30/2015, 23.02.2015) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019)
110.    კულტურის კვლევები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 110); (№62/2014, 26.06.2014) (№100/2014, 30.09.2014) (№30/2015, 23.02.2015) (№73/2018, 19.02.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019)
111.    ხელოვნებთმცოდნეობა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 111); (№100/2014, 30.09.2014) (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
112.    კავკასიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 112); (№30/2015, 23.02.2015) (№131/2015, 14.12.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
113.    არაბისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 113); (№30/2015, 23.02.2015) (№13/2018, 22.01.2018) (№25/2019, 4.03.2019)(№43/2019, 4.04.2019)
114.    ირანისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 114); (№30/2015, 23.02.2015) (№73/2018, 19.02.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019)
115.    ასირიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 115); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
116.    თურქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 116); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
117.    არმენოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 117); (№30/2015, 23.02.2015) (№13/2018, 22.01.2018) (№43/2019, 4.04.2019)
118.    ებრაისტიკა-არამეისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 118); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
119.    ქართული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 119) (№86/2013, 15.07.2013); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
120.    ინგლისური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 120); (№41/2013, 04.03.2013) (№30/2015, 23.02.2015) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019)
121.    გერმანული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 121); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
122.    სკანდინავიური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 122); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
123.    ფრანგული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 123);  (№41/2013, 04.03.2013) (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
124.    იტალიური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 124); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
125.    ესპანური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 125); (№62/2014, 26.06.2014) (№30/2015, 23.02.2015) (№13/2018, 22.01.2018) (№43/2019, 4.04.2019)
126.    რუსული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 126); (№62/2014, 26.06.2014)  (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
127.    ახალი ბერძნული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 127); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
128.    კლასიკური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 128); (№30/2015, 23.02.2015) (№90/2017, 25.07.2017) (№13/2018, 22.01.2018) (№43/2019, 4.04.2019) 
129.    ბიზანტიური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 129); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
130.    ამერიკისმცოდნეობა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 130); (№30/2015, 23.02.2015) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019)
131.    სახვითი ხელოვნება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 131); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
132.    ტელე-კინო ხელოვნება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 132); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
133.    დაწყებითი განათლება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 133); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
134.    კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 134); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
135.    რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი) (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 135); (№30/2015, 23.02.2015) (№43/2019, 4.04.2019)
1351.  მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი განათლების საფეხური) (დანართი 208). (№86/2013, 15.07.2013); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)

დ) დამატებითი სპეციალობის პროგრამები:

136.    პედაგოგიკა (დანართი 136) (№86/2013, 15.07.2013); (№100/2014, 30.09.2014) (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით) 
137.    იაპონისტიკა (დანართი 137);
138.    სინოლოგია (დანართი 138);
139.    გამოყენებითი ენათმეცნიერება (დანართი 139);
140.    შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა (იაპონისტიკისა და სინოლოგიის დამატებითი პროგრამების ნაცვლად) (დანართი 140);
141.    თეოლოგია (დანართი 141);
1411. რუსეთისმცოდნეობა/Russian Studies (დანართი 221). (№90/2014, 29.09.2014)

ე ) სამაგისტრო პროგრამები:

142.    ფილოსოფია (დანართი 142);
143.    საქართველოს ისტორია (დანართი 143) (№75/2013, 17.06.2013);  
144.    ახალი და უახლესი ისტორია (დანართი 144); (№62/2014, 26.06.2014) (№118/2017, 16.10.2017)
145.    ქრისტიანობის ისტორია (დანართი 145); (№62/2014, 26.06.2014)
146.    ძველი ენები და ცივილიზაციები (დანართი 146) ( 18.08.2011, №82/2011) ; (№62/2014, 26.06.2014) (№90/2017, 25.07.2017)
147.    ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში (დანართი 147);
148.    მედიევისტიკა (დანართი 148);
149.    არქეოლოგია (დანართი 149); (№62/2014, 26.06.2014)
150.    ეთნოლოგია (დანართი 150); (№62/2014, 26.06.2014)
151.    ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება (დანართი 151); (№62/2014, 26.06.2014)
152.    ქართველური ენათმეცნიერება (დანართი 152); (№62/2014, 26.06.2014) (№30/2015, 23.02.2015) (№90/2017, 25.07.2017)
153.    ქართული ლიტერატურა (დანართი 153); (№62/2014, 26.06.2014) (№100/2014, 30.09.2014)
154.    ანგლისტიკა (დანართი 154); (№41/2013, 04.03.2013) (№62/2014, 26.06.2014) (№90/2017, 25.07.2017)
155.    გერმანული ფილოლოგია (დანართი 155); (№62/2014, 26.06.2014) (№30/2015, 23.02.2015)
156.    რომანული ფილოლოგია (დანართი 156); (№13/2018, 22.01.2018)
157.    ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია (დანართი 157); (№62/2014, 26.06.2014) (№100/2014, 30.09.2014) (№13/2018, 22.01.2018)
158.    სლავური ფილოლოგია (დანართი 158) ( 18.08.2011, №82/2011) ; (№62/2014, 26.06.2014)
159.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა (დანართი 159); (№62/2014, 26.06.2014)
160.    ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია  და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე  (დანართი 160); (№62/2014, 26.06.2014)
161.     შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია (დანართი 161); (№62/2014, 26.06.2014) (№13/2018, 22.01.2018)
162.    კავკასიოლოგია (დანართი 162); (№62/2014, 26.06.2014)
163.    ამერიკისმცოდნეობა (დანართი 163); (№62/2014, 26.06.2014) (№100/2014, 30.09.2014)
164.    რუსეთისმცოდნეობა (დანართი 164); (№13/2018, 22.01.2018)
165.    არაბისტიკა (დანართი 165); (№62/2014, 26.06.2014) (№13/2018, 22.01.2018)
166.    ასირიოლოგია (დანართი 166) ( 18.08.2011, №82) ; (№62/2014, 26.06.2014)
167.    ირანისტიკა (დანართი 167); (№62/2014, 26.06.2014)
168.    თურქული ფილოლოგია (დანართი 168); (№62/2014, 26.06.2014)
169.    ებრაულ-არამეული ფილოლოგია (დანართი 169); (№62/2014, 26.06.2014)
170.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) (დანართი 170); (№62/2014, 26.06.2014)
171.    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა (დანართი 171) ( 18.08.2011, №82/2011) ; (№62/2014, 26.06.2014) (№100/2014, 30.09.2014)
172.    სახვითი ხელოვნება (დანართი 172);
173.    კულტურის კვლევები (დანართი 173); (№62/2014, 26.06.2014) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
174.    კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია (დანართი 174); (№62/2014, 26.06.2014) (№109/2016, 19.09.2016)
175.    განათლების მეცნიერებები (დანართი 175); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
176.    მასწავლებელთა განათლება (დანართი 176); (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
177.    კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) (დანართი 177); (№62/2014, 26.06.2014)
178.    სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი) (დანართი 178); (№62/2014, 26.06.2014)
1781.   სკანდინავისტიკა (დანართი 259). (№70/2015, 27.07.2015) (№23/2016, 29.02.2016)

ვ ) სადოქტორო პროგრამები:

179.    ისტორია (დანართი 179); (№13/2013. 04.02.2013)
180.    ანთროპოლოგია (დანართი 180); (№13/2013. 04.02.2013) 
181.    ფილოლოგია (დანართი 181); (№13/2013. 04.02.2013) (№13/2018, 22.01.2018) (№73/2018, 19.02.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
182.    ფილოსოფია (დანართი 182); (№13/2013. 04.02.2013) 
183.    ხელოვნებათმცოდნეობა (დანართი 183); (№13/2013. 04.02.2013) 
184.    განათლების მეცნიერებები (დანართი 184); (№13/2013. 04.02.2013)  (გადატანილია №104/2014, 06.10.2014 დადგენილებით)
185.    ამერიკისმცოდნეობა (დანართი 185); (№13/2013. 04.02.2013) 
186.    კულტურის კვლევები (დანართი 186); (№13/2013. 04.02.2013) 
187.    არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია (დანართი 187); (№13/2013. 04.02.2013) ( №19/2013, 07.02.2013) (№12/2014, 10.02.2014)  
188.    რუსეთისმცოდნეობა (დანართი 188); (№13/2013. 04.02.2013) 
189.    ევროპული ლიტერატურა (ერთობლივი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა) (დანართი 189); (№13/2013. 04.02.2013) (№38/2015, 09.03.2015)
1891. არქეოლოგია (დანართი 298); (№84/2019, 1.07.2019)
 
ზ) ინტერფაკულტეტური პროგრამები:

190. სამაგისტრო პროგრამა ევროპისმცოდნეობაში (დანართი 196). ( 18.08.2011, №82) ; ( №3/2013, 21.01.2013) (№41/2013, 04.03.2013) (გადატანილია №121/2014, 29.12.2014 დადგენილებით)


VII. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
(№104/2014, 06.10.2014)


ა) საბაკალავრო პროგრამები:

191. ფსიქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 225, ყოფილი დანართი 39); (№30/2013, 18.02.2013) (09.09.2013, №100/2013)  (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014)  (№30/2015, 23.02.2015) (№70/2015, 27.07.2015) (№84/2015, 04.09.2015) (№23/2016, 29.02.2016) (№89/2016, 25.08.2016) (№109/2016, 19.09.2016) (№21/2017, 20.02.2017) (№100/2017, 04.09.2017) (№107/2017, 15.09.2017) (№30/2018, 5.02.2018) (№73/2018, 19.02.2018)(№121/2018, 14.05.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№43/2019, 4.04.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
192. დაწყებითი განათლება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 226, ყოფილი დანართი 133); (№100/2017, 04.09.2017) (№25/2019, 4.03.2019) 
193. მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი განათლების საფეხური) (დანართი 227, ყოფილი დანართი 208). (№86/2013, 15.07.2013);
1931. ოკუპაციური თერაპია (დანართი 292, ყოფილი დანართი 97); (№182/2018, 30.07.2018) (№199/2018, 13.09.2018)

ბ) სამაგისტრო პროგრამები:

194. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება (დანართი 228, ყოფილი დანართი 50); (28.05.2012, №38/2012) (10.09.2012, №84/2012) (09.09.2013, №100/2013) (19.02.2014,  №17/2014)(04.09.2014, №81/2014) (№23/2016, 29.02.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№73/2018, 19.02.2018)(№121/2018, 14.05.2018)
195. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია (დანართი 229, ყოფილი დანართი 47); (10.10.2011 №107/2011) (10.09.2012, №84/2012) (09.09.2013, №100/2013)  (19.02.2014,  №17/2014) (04.09.2014, №81/2014); (№70/2015, 27.07.2015)(№21/2017, 20.02.2017) (№100/2017, 04.09.2017) (№121/2018, 14.05.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
196. განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა (დანართი 230, ყოფილი დანართი 51); (№30/2013, 18.02.2013) (28.05.2012, №38/2012)  (№30/2015, 23.02.2015) (№70/2015, 27.07.2015) (№23/2016, 29.02.2016)  (№109/2016, 19.09.2016)(№21/2017, 20.02.2017) (№100/2017, 04.09.2017) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019) 
197. განწყობის ფსიქოლოგია, კვლევა და კონსულტირება (დანართი 231, ყოფილი დანართი 52);
198. კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (დანართი 232, ყოფილი დანართი 53); (28.05.2012, №38/2012) (№48/2016, 25.04.2016) (№21/2017, 20.02.2017) (№107/2017, 15.09.2017)
199. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (დანართი 233, ყოფილი დანართი 44); (გადატანილია №61/2015, 19.06.2015 დადგენილებით)
200. ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება (დანართი 234, ყოფილი დანართი 49); (№30/2013, 18.02.2013) (09.09.2013, №100/2013)   (19.02.2014,  №17/2014); (გადატანილია №65/2015, 6.07.2015 დადგენილებით)
201. სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია (დანართი 235, ყოფილი დანართი 55); (10.09.2012, №84/2012) (№30/2015, 23.02.2015)
202. ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირება და კონსულტირება (დანართი 236, ყოფილი დანართი 197); (07.05.2012, №30/2012) (19.02.2014,  №17/2014);
203. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (დანართი 237, ყოფილი დანართი 58); (№30/2013, 18.02.2013) (28.05.2012, №38/2012) (№30/2015, 23.02.2015) (№131/2015, 14.12.2015) (№23/2016, 29.02.2016) (№21/2017, 20.02.2017) (№73/2018, 19.02.2018) (№115/2019, 6.09.2019)
204. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) (დანართი 238, ყოფილი დანართი 57);  (10.09.2012, №84/2012) (09.09.2013, №100/2013); (№70/2015, 27.07.2015) (№131/2015, 14.12.2015) (№73/2018, 19.02.2018)(№199/2018, 13.09.2018) (№25/2019, 4.03.2019) (№115/2019, 6.09.2019)
205. განათლების მეცნიერებები (დანართი 239, ყოფილი დანართი 175); (№30/2015, 23.02.2015)(№21/2017, 20.02.2017) (№100/2017, 04.09.2017) (№25/2019, 4.03.2019) (№99/2019, 22.07.2019)  (№115/2019, 6.09.2019)
206. მასწავლებელთა განათლება (დანართი 240, ყოფილი დანართი 176); (№30/2015, 23.02.2015) (№25/2019, 4.03.2019) (№142/2019, 9.12.2019)
2061. იურიდიული ფსიქოლოგია (დანართი 278); (№21/2017, 20.02.2017) (№75/2017, 26.06.2017) (№73/2018, 19.02.2018)(№121/2018, 14.05.2018) (№115/2019, 6.09.2019)

გ) სადოქტორო პროგრამები:

207. კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (დანართი 241, ყოფილი დანართი 67); (№156/2018, 18.06.2018);
208. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (დანართი 242, ყოფილი დანართი 76);  (გადატანილია №61/2015, 19.06.2015 დადგენილებით)
209. ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება (დანართი 243, ყოფილი დანართი 68);
210.    შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (დანართი 244, ყოფილი დანართი 69);
211. პიროვნების და კლინიკური ფსიქოლოგია (დანართი 245, ყოფილი დანართი 203); (29.10.2012, №104/2012);
212. სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია; პოლიტიკური ფსიქოლოგია; კულტურული ფსიქოლოგია) (დანართი 246, ყოფილი დანართი 70);
213. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) (დანართი 247, ყოფილი დანართი 71);  
214.  გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია (დანართი 248, ყოფილი დანართი 218). (№20/2014, 26.02.2014);
215. განათლების მეცნიერებები (დანართი 249, ყოფილი დანართი 184); (№13/2013, 04.02.2013);
2151. განათლების ფსიქოლოგია (დანართი 260). (№70/2015, 27.07.2015) (№99/2016, 02.09.2016)
2152. პოზიტიური ფსიქოლოგია - ემპირიული კვლევები (დანართი 279); (№21/2017, 20.02.2017)
2153. შედარებითი და საერთაშორისო განათლება (ინგლისურენოვანი) (დანართი 280); (№21/2017, 20.02.2017)


დ) დამატებითი სპეციალობის პროგრამები:

216. პედაგოგიკა (დანართი 250, ყოფილი დანართი 136) (№86/2013, 15.07.2013) (№100/2014, 30.09.2014) (№30/2015, 23.02.2015). (№70/2015, 27.07.2015) (№100/2017, 04.09.2017)  (№25/2019, 4.03.2019)

ე) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:  (№113/2015, 26.10.2015)

217. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი (მე-5 საფეხური) (დანართი 267). (№113/2015, 26.10.2015)(№140/2016, 05.12.2016)(№39/2017, 10.04.2017)(№129/2017, 6.11.2017)(№120/2018, 30.04.2018)

ვ) მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები: (№17/2016, 17.02.2016)

218. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა „მასწავლებელი“ (დანართი 270). (№17/2016, 17.02.2016)
219. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა „მულტილინგვური (მრავალენოვანი) განათლება“ (დანართი 273). (№106/2016, 12.09.2016) (№48/2017, 1.05.2017)

ზ) მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები: (№91/2018, 19.03.2018)

220. დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი  288); (№91/2018, 19.03.2018) (№122/2019, 23.09.2019)
221. მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამა (დანართი 299); (№84/2019, 1.07.2019) (№142/2019, 9.12.2019)


2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
3. დადგენილების თსუ–ის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი