დადგენილება №13/2011
7 თებერვალი 2011

ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს
10.03.2011, №22/2011 დადგენილებით
 
 

სსიპ – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტზე ახლადშემოერთებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ყოფილი სსიპ-  "თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის" და შპს  – "საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის") საგანმანათლებლო პროგრამების თავსებადობის შესახებ


"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის "ბ" და "ს" ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "სსიპ -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე-9 მუხლის "ბ" ქვეპუნქტისა და იურიდიული ფაკულტეტის 03.02.2011, №2008/02 წერილის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს სსიპ – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტზე ახლადშემოერთებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ყოფილი სსიპ - "თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის" და შპს _ "საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის") საგანმანათლებლო პროგრამების თავსებადობის საკითხი.
 
2. ყოფილი სსიპ - "თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის":
ა)    IV კურსის სტუდენტებმა დაასრულონ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა თეუსუ-ის პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად, თსუ-ს პროგრამის შესაბამისობის გათვალისწინებით და მიეცეთ არა უმეტეს 40 კრედიტის არჩევის შესაძლებლობა დამამთავრებელ სემესტრში; ბ)    III კურსის სტუდენტებმა დაასრულონ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა თსუ-ს პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად, თეუსუ-ის პროგრამის შესაბამისობის გათვალისწინებით და მიეცეთ შესაძლებლობა აირჩიონ სემესტრში არა უმეტეს 35 კრედიტისა;
გ)   III-IV კურსის სტუდენტებს არაიურიდიული და უცხო ენის მოდულის მოთხოვნები ჩაეთვალოთ შესრულებულად თეუსუ-ის პროგრამის მოთხოვნების გათვალისწინებით;
დ)    III კურსის სტუდენტებს სავალდებულოდ ჩასაბარებელ საგნებად განესაზღვროთ:
1)    ქართული სამართლის ისტორია;
2)    ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;
3)    კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები;
4)    შესავალი სამართალმცოდნეობაში.
ე)   I და II კურსის სტუდენტებმა დაასრულონ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა თსუ-ს პროგრამების მოთხოვნების გათვალისწინებით და მიეცეთ შესაძლებლობა აირჩიონ წელიწადში არა უმეტეს 65 კრედიტისა.
 
3. ყოფილი შპს _ " საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი "- დან გადმოსულმა ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებმა საგნების თანხვედრის გამო მთლიანად დაასრულონ თსუ - ის პროგრამის მოთხოვნები ; IV კურსის სტუდენტებს მიეცეთ არა უმეტეს 40 კრედიტის არჩევის შესაძლებლობა დამამთავრებელ სემესტრში ; I, II და III კურსის სტუდენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა აირჩიონ წელიწადში არა უმეტეს 65 კრედიტისა .
 
31. ყოფილი შპს – „ საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტიდან გადმოსულ III და IV კურსის სტუდენტებს არაიურიდიული და უცხო ენის მოდულის მოთხოვნები ჩაეთვალოთ შესრულებულად სესსუ - ის პროგრამის მოთხოვნების გათვალისწინებით . (10.03.2011, №22/2011)
 
4. ყოფილი შპს _ „ საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის “ ( სესსუ ) მაგისტრატურის სტუდენტები გადმოვიდნენ თსუ ის სამაგისტრო პროგრამაზე . (10.03.2011, 22/2011)
 
41. ყოფილი სსიპ - „ თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის “ ( თეუსუ ) და ყოფილი შპს _ „ საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის “ ( სესსუ ) მაგისტრატურის IV სემესტრის იმ სტუდენტებმა , რომლებიც იმავე სემესტრში დაასრულებდნენ სამაგისტრო პროგრამას , დაასრულონ სასწავლო კურსი შესაბამისად თეუსუ ისა და სესსუ ის პროგრამების მოთხოვნების შესაბამისად , თსუ ის პროგრამების შესაბამისობის გათვალისწინებით და მიეცეთ არა უმეტეს 40 კრედიტის არჩევის შესაძლებლობა დამამთავრებელ სემესტრში . (10.03.2011, 22/2011)
 
5. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს თსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
 
6. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 
ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი