დადგენილება №78/2011
25 ივლისი, 2011


„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ


    „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 57-ე მუხლისა და 63–ე მუხლის ა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 25.07.2011 №19486/02 წერილის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

ა) დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 81, 82, 83 პუნქტები:
„81. გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია (დანართი 190);
82. კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ–ფრანგული) (დანართი 191);
83. ეკოლოგია (დანართი 192).“ .

ბ) დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 231, 232, 233 პუნქტები:
„231. გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (დანართი 193);
232. გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ინ­გ­ლი­­­სურენოვანი) (დანართი 194);
233. სამედიცინო მოლეკულური ბიოლოგია (ინგლისურენოვანი) (დანართი 195).“.

2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

3. დადგენილების თსუ–ის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.

4. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი