დადგენილება №10/2011
31 იანვარი 2011

სსიპ – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიზნესის მართვის 2010-2014, 2009-2013, 2008-2012   სასწავლო წლების საბაკალავრო პროგრამებზე (ყოფილი სსიპ – ,,თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის”  და შპს – ,,საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის”  ბიზნესის და მართვის მიმართულების საბაკალავრო პროგრამებზე)  და 2010-2012 სასწავლო წლების ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამებზე (ყოფილი სსიპ – ,,თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის”  ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის მიმართულების სამაგისტრო პროგრამებზე)  ჩარიცხული სტუდენტებისათვის 2010-2011  სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრში 35 ECTS კრედიტის სავალდებულოდ აღების შესახებ


 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის `კ` ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის `კ` ქვეპუნქტისა და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 31.01.11; №85/23–03  წერილის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

  1. 2010-2011  სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრში 35 ECTS კრედიტის აღება  განისაზღვროს სავალდებულოდ სსიპ – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიზნესის მართვის 2010-2014, 2009-2013, 2008-2012   სასწავლო წლების საბაკალავრო პროგრამებზე (ყოფილი სსიპ – ,,თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის”  და შპს – ,,საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტის”  ბიზნესის და მართვის მიმართულების საბაკალავრო პროგრამებზე)  და 2010-2012 სასწავლო წლების ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამებზე (ყოფილი სსიპ – ,,თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის” ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის მიმართულების სამაგისტრო პროგრამებზე) ჩარიცხული სტუდენტებისათვის.

  2. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

  3. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი