cover კალანდარიშვილი ვ. ი.
ფრიდრიხ ენგელსის ფილოსოფიურ შეხედულებათა ჩამოყალიბება

cover კაკაბაძე ა.
სსრ კავშირის და მოკავშირე რესპუბლიკათა საბიუჯეტო უფლებების საფუძვლები

cover კაიშაური ა.
ქართული ენის სპეციფიკური თანხმოვნები და მათი გამოყენება ყრუმუნჯთა მეტყველებაში.

cover კაჭარავა იური მიხეილის-ძე
"იმერეთის რუსეთთან შეერთების საკითხი ცარიზმის საგარეო პოლიტიკაში"

cover კამკამიძე თამარი
პოლონური მასალები გაზეთ "კავკაზის" ფურცლებზე XIX საუკუნის მეორე ნახევარში

cover კარბელაშვილი ლ. ა.
მეხილეობა შიდა ქართლში და სამხრეთ-ოსეთის ავტ.ოლქში

cover კახნიაშვილი ა.
კატალიზატორის მოწამვლა ალკალოიდებით

cover კიკნაძე გრიგოლ
ილია ჭავჭავაძე, როგორც ხელოვანი

cover კიკვიძე აბელ
სამცხის სამთავროს წარმოშობა

cover კობერიძე ალ. ვ.
გამოკვლევები ზრდის ნივთიერებათა მოქმედებაზე კალმების დაფესვიანების დროს

cover კორძახია მ. ო.
ნალექები დასავლეთ საქართველოში

cover კახიანი გიორგი
საკონსტიტუციო კონტროლის ინსტიტუტი და მისი ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში:კანონმდებლობის და პრაქტიკის ანალიზი

cover კახიძე შორენა
საოჯახო საინფორმაციო სისტემების შემუშავება

cover კვანტალიანი სოფიკო
მამისა და ძის პარადიგმა(კ.გამსახურდიას "დიონისოს ღიმილის" და გრ.რობაქიძის "გველის პერანგი" მიხედვით)

cover კვანტრიშვილი ვალერიანი
ლექსიკური სინონიმა ძველ ქართულში(ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქციის მიხედვით)

cover კვანჭილაშვილი ელენე
SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF NATIONALISM

cover კიკვაძე ხათუნა
ტრადიცია და ნოვატორობა ქართულ სტენოგრაფიაში

cover კინწურაშვილი მედეა
ინტერტექსტუალობა როგორც ტექსტის ინტერპრეტაციის ერთ-ერთი საშუალება

cover კირთაძე დარეჯანი
საკუთარი სახელი ქართულ ორიგინალურ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებსა და საისტორიო წყაროებში(V-X ს.ს)

cover კუტუბიძე ლაურა
2000-2005 წლების ქართული პრესის ძირითადი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ასპექტები

cover კობერიძე ხათუნა
უჯერი ციკლური ფრაგმენტების შემცველი სიცილიუმორგანული ოლიგომერების სინთეზი,კვლევა და კომპოზიციები მათ ბაზაზე

cover კაპანაძე სერგი
"პირობითობისა და სოციალიზაციის გავლენა ევროპული პოლიტიკის მაკოორდინირებელი შიდა ინსტიტუტების ტრანსფორმაციაზე აღმოსავლეთ ევროპასა და საქართველოს ევროპეიზაციის პროცესში"

cover კიკნაძე .ლ
ძირეული და ნასახელარი ზმნები ქართულში

cover კეჭაღმაძე ნათელა
პროკლე დიადოხოსის "კავშირნი" ძველი ქართული თარგმანი (ფილოსოფიური ნარკვევი)

cover კბილაძე თამარ
საგადასახადო ტვირთის ოპტიმალური დონის განსაზღვრის პრობლემები საქართველოში

cover კუნჭულია პაატა
ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებანი კომერციულ ბანკში

cover კუდავა ხათუნა
თავის თმიანი არის მიკოზების კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური ანალიზი

cover კილაძე ვალერიან
შემეცნების თეორია ფეიერბახის ფილოსოფიაში

cover კიზირია ანტონ
მართვა შეთანხმების სკითხები ძველ ქართულში ჯრუჭის ოთხთავის მიხედვით

cover კვესელავა მ.ა.
თქმულება დოქტორ ფაუსტის შესახებ" და მისი განვითარება ინგლისის XVI საუკუნის ლიტერატურაში

cover კიკალიშვილი შალვა
აშშ-ს პოლიტიკა ერაყის მიმართ სპარსეთის ყურის მეორე ომის შემდეგ

cover კობახიძე ბექა
საქართველოს საკითხი პარიზის საზავო კონფერენციაზე