მისამართი: 0186, ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 11


+(995 32) 225-0484 დამ. 9521 დირექცია
+(995 32) 225-0484 დამ. 9539 აბონემენტის სამსახური

library@tsu.ge