ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2013 წლის
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2013 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, IIIკვარტალი, IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2014 წლის

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2014 წლის

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2014 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი, IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2015 წლის
I კვარტალი, II კვარტალიIII კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2015 წლის
I კვარტალი, II კვარტალიIII კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2015 წლის
I კვარტალი, II კვარტალიIII კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2016 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2016 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2016 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2017 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2017 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2017 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2018 წლის 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2018 წლის

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2018 წლის

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2019 წლის 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2019 წლის

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2019 წლის

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2020წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2020 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტით მიღებული დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები 2020 წლის
I კვარტალი, II კვარტალი, III კვარტალი IV კვარტალი