ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

2013 წელს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა უნივერსიტეტს არ განუხორციელებია.