დადგენილება №10/2017 - “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება №17/2017 - უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 10 თებერვლის №11/2014 დადგენილებით (უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 20 აპრილის №44/2016 და 2017 წლის 23 იანვრის №1/2017 დადგენილებებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით) დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საქართველოს ისტორიის მიმართულების აკადემიური პერსონალის (ასოცირებული პროფესორის) შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 30 ივნისის გადაწყვეტილების (საქმე №3/1257-14) აღსრულების მიზნით, გაწეული მუშაობის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება №139/2017 - „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილებით სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ნაწილში მიღებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ
 

დადგენილება №134/2017 - უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 30 ნოემბრის №123/2015 დადგენილებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ფილოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის რომანული ფილოლოგიის (ფრანგული ენა) კათედრის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილების (საქმე №3/3596-16) აღსრულების მიზნით წარმოდგენილი №7 შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №134/2017
6 ნოემბერი, 2017

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 30 ნოემბრის №123/2015 დადგენილებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ფილოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის რომანული ფილოლოგიის (ფრანგული ენა) კათედრის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილების (საქმე №3/3596-16) აღსრულების მიზნით წარმოდგენილი №7 შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ 2017 წლის 26 ივნისის №14 სხდომაზე განიხილა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილების (საქმე №3/3596-16) აღსრულების საკითხი და 2015 წლის 30 ნოემბრის №123/2015 დადგენილებით დამტკიცებულ საკონკურსო კომისიას დაევალა სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 30 ნოემბრის №123/2015 დადგენილებით დამტკიცებულმა საკონკურსო კომისიამ 2017 წლის 25 სექტემბრის №18118/10-02 განცხადებით მიმართა აკადემიურ საბჭოს და წარმოადგინა საკონკურსო კომისიის მუშაობის ამსახველი №7 შემაჯამებელი ოქმი. აღნიშნულ ოქმზე სიბილა გელაძისა და მედეა კინწურაშვილის საჩივრების საფუძველზე იმსჯელა უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 30 ნოემბრის №123/2015 დადგენილებით დამტკიცებულმა საკონკურსო-სააპელაციო კომისიამ (უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 ივლისის №88/2017 დადგენილებით განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით) და 2017 წლის 25 სექტემბრის №18046/10-02 განცხადებით მიმართა აკადემიურ საბჭოს და წარმოადგინა შემაჯამებელი დასკვნა, რომელშიც სრულად იზიარებს საკონკურსო კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილებისა და 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის, „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ჰ1“ ქვეპუნქტის, თსუ-ს რექტორის 2015 წლის 21 ოქტომბრის №194/01-01 ბრძანების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 30 ნოემბრის №123/2015 დადგენილებით დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის  №7 შემაჯამებელი ოქმისა და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიის (უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 ივლისის №88/2017 დადგენილებით განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით)  შემაჯამებელი დასკვნის (წერილები: 25.09.2017, №18046/10-02; 25.09.2017, №18118/10-02), თსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის 2017 წლის პირველი ნოემბრის №19709/10 მოხსენებითი ბარათისა  და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 6 ნოემბრის №22 სხდომის ოქმის  საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს საკონკურსო კომისიის მიერ №7 შემაჯამებელი ოქმის სახით წარმოდგენილი მუშაობის შედეგები და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ფილოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის რომანული ფილოლოგიის (ფრანგული ენა) კათედრის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნეს ბელა ხაბეიშვილი „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №69/2012 დადგენილებაში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 11 აპრილის №41/2016 დადგენილების პირველი პუნქტის საფუძველზე მასსა და უნივერსიტეტს შორის წარმოშობილი და მიმდინარე სამართლებრივი ურთიერთობების პერიოდისა და მისი თანმდევი სამართლებრივი შედეგების გათვალისწინებით.

2. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).
3. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.


გიორგი შარვაშიძე
რექტორი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე


გამოქვეყნების თარიღი:2017-11-22 16:47:50